Stanowisko do spraw windykacji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (GW) tel. (63) 279 40 83


ZADANIA SZCZEGÓŁOWE REALIZOWANE NA STANOWISKU


Pracownik jest zobowiązany do realizacji zadań w oparciu o pełną znajomość przepisów prawnych dotyczących prowadzonych zagadnień w szczególności:
 1. 1. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 2. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób prawnych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 3. obsługa programu komputerowego WIP w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 4. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 5. sprawdzanie terminowości wpłat należności;
 6. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do windykacji opłat;
 7. prowadzenie rejestru upomnień dla zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 8. systematyczne rozliczanie zaległości oraz niedopuszczanie do przedawnień poprzez stosowanie środków zaradczych;
 9. wystawianie decyzji o wygaśnięciu zaległości w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji;
 10. uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i dokonywanie zwrotów za pośrednictwem kasy urzędu;
 11. przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty;
 12. kwartalne sporządzanie bilansu polegającego na uzgodnieniu przypisów, odpisów, nadpłat oraz wpłat podatków w celu sporządzenia kwartalnego sprawozdania o dochodach budżetowych;
 13. kontrola przestrzegania decyzji warunkowych np. odroczenia płatności, rozłożenia na raty;
 14. uzgadnianie kont szczegółowych z zakresu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z kontami ksiąg pomocniczych prowadzonych przez pracownika odpowiedzialnego za gospodarkę odpadami komunalnymi;
 15. współpraca z pracownikiem odpowiedzialnym za gospodarkę odpadami komunalnymi;
 16. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub stwierdzenie stanu zaległości ww. opłaty oraz wydawanie zaświadczeń w powyższych sprawach,
 17. prowadzenie spraw dotyczących wyrobów zawierających azbest,
 18. prowadzenie spraw związanych z udzielaniem dotacji celowej na zakup i montaż kolektorów słonecznych,
 19. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,
 20. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tychustaw, a także innych przepisach wynikających z zakresu czynności,
 21. wykonywanie zadań obronnych.