ŚWIADCZENIA DLA RODZIN


ŚWIADCZENIA DLA RODZIN

JAK I GDZIE WNIOSKOWAĆ O ŚWIADCZENIA W GMINIE TUREK


Od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia wnioski na wszystkie świadczenia można złożyć w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30, od 1 września od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Wszystkie wnioski  można również złożyć drogą elektroniczną  za pomocą portalu „Empatia” lub poprzez systemy bankowe oraz PUE ZUS.

Wzory wniosków dostępne są pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

KRYTERIUM DOCHODOWE
w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się i wynosi:

 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN – OKRESY ZASIŁKOWE

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

Ważne zmiany dotyczące świadczenia 500 +

Od 1 sierpnia 2017 r. osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze (500 +) na pierwsze dziecko i deklarują samotne rodzicielstwo będą zobowiązane do ustalenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zgodnie z nowelizacją ustawy z osobą samotnie wychowującą dziecko mamy do czynienia w sytuacji, gdy: drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo  o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone lub sąd  zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia alimentacyjnego. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy,  pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od nowego okresu zasiłkowego zmieni się sposób określania dochodu w przypadku osób, które prowadzą działalność  gospodarczą i rozliczają się na zasadach ryczałtu – minister ogłosi przed końcem lipca miesięczną wysokość dochodu, jaka będzie brana za podstawę do określenia wysokości dochodu.