Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 6/2018
Wójta Gminy Turek z dnia 18.04.2018 r.


Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych


1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


2. Stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych


3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe,

g) prawo jazdy kat. B.

h) minimum roczny staż pracy w administracji samorządowej w księgowości lub referacie finansowym.


4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f) dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:

- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ordynacja podatkowa,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

j) ogólna znajomość Ustawy o podatku od towarów i usług oraz programu „Jednolity Plik Kontrolny" vat.


5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. komputerowe i ręczne prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób fizycznych z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

2. komputerowe prowadzenie kont szczegółowych ksiąg pomocniczych dla osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych.

3. obsługa programu komputerowego WIP w zakresie księgowości podatkowej z praktycznym wykorzystaniem ich możliwości.

4. bieżące i rzetelne księgowanie wpłat, zwrotów i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków.

5. sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników.

6. terminowe podejmowanie czynności zmierzających do windykacji podatków, polegających na wystawieniu upomnień dla zaległości podatkowych niezwłocznie po każdej racie podatku, a następnie wystawianie tytułów wykonawczych i kierowanie ich do egzekucji do urzędów skarbowych.

7. prowadzenie rejestru upomnień dla zaległości podatkowych.

8. prowadzenie rejestru tytułów wykonawczych kierowanych do urzędów skarbowych.

9. systematyczne rozliczanie zaległości podatkowych oraz niedopuszczanie do przedawnień poprzez stosowanie środków zaradczych w postaci wpisu na hipotekę lub zastawu skarbowego.

10. wystawianie decyzji o wygaśnięciu zaległości podatkowych w przypadku stwierdzenia bezskuteczności egzekucji.

11. przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów po każdej racie podatków z tytułu pobranych przez nich wpłat.

12. uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i dokonywanie zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu.

13. przygotowywanie decyzji o zarachowaniu wpłat, przerachowaniu lub zwrocie nadpłaty.

14. kwartalne sporządzanie bilansu polegającego na uzgodnieniu przypisów, odpisów, nadpłat oraz wpłat podatków w celu sporządzenia kwartalnego sprawozdania o dochodach budżetowych.

15. rozliczanie bloczków opłaty targowej.

16. kontrola przestrzegania decyzji warunkowych np. odroczenia płatności, rozłożenia na raty.

17. terminowe rozliczanie wpłaty gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

18. uzgadnianie kont szczegółowych z zakresu podatków z kontami ksiąg pomocniczych prowadzonych przez stanowisko ds. księgowości budżetowej.

19. współpraca ze stanowiskiem ds. wymiaru podatków i opłat.

20. współpraca z Urzędem Skarbowym.

21. ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzenie stanu zaległości podatkowych oraz wydawanie zaświadczeń w powyższych sprawach.

22. prowadzenie kont szczegółowych w postaci kart kontowych dla dochodów z tytułu: dzierżawy, opłaty za wieczyste użytkowanie, opłaty za najem i dzierżawy nieruchomości będących własnością gminy, opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność gminy, sprzedaży mienia komunalnego oraz opłaty eksploatacyjnej.

23. dokonywanie wymiaru podatków od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

24. prowadzenie ewidencji podatników obejmujących dane niezbędne do naliczenia podatku od środków transportowych oraz bieżąca ich aktualizacja.

25. przestrzeganie i stosowanie przepisów zawartych w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, ustawie o podatku rolnym, ustawie o podatku leśnym, ustawie ordynacja podatkowa oraz przepisach wykonawczych do tych ustaw, a także innych przepisach wynikających z zakresu czynności.

26. potwierdzanie rachunków wynikających z inkasa z tytułu podatków i opłat lokalnych, kosztów egzekucyjnych.

27. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy.

28. prowadzenie ewidencji środków trwałych.

29. pomoc przy prowadzeniu ewidencji VAT, sporządzaniu deklaracji i jednolitych plików kontrolnych, wystawianiu faktur.

30. wykonywanie zadań obronnych.


6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) podstawa nawiązania stosunku pracy - umowa o pracę na czas określony,

b) wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).


7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.


8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b) list motywacyjny,

c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),

f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182
ze zm.).

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.


9. Termin i miejsce składania dokumentów:


Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej i opłat lokalnych" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztą na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 4 maja 2018 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:


I etap w dniu 8 maja 2018r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 10 maja 2018r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Stosownie do art. 24 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych Wójt Gminy Turek jest administratorem danych osobowych osób ubiegających się o zatrudnienie w zakresie określonym w art. 221 Kodeksu pracy. Dane te będą przetwarzane w celu przeprowadzenia naboru.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol MikołajczykPliki do pobrania: