Program Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Uchwała Nr XLVI/294/18
Rady Gminy Turek

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki: