Ochrona Danych OsobowychAdministrator Danych Osobowych

Wójt Gminy Turek

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

 

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Galińska

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

tel. 63 279 40 64

e-mail: inspektor@osdidk.pl

 

 KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem zbieranych i przetwarzanych przez Urząd Gminy w Turku Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy z siedzibą przy ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
  2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Panią Ewę Galińską z którą można skontaktować się pod adresem mailowym inspektor@osdidk.pl, lub telefonicznie pod numerem tel. 531 641 425.
  3. Jako Administrator będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i udzielonej zgody:
  1. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres wskazany w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych wykazów akt oraz instrukcji organizacyjnych, a w szczególności przez okres przechowywania w ramach archiwizacji dokumentów zgodnej z prawem.
  2. Do Pani/Pana danych osobowych mogą też mieć dostęp podmioty upoważnione do odbioru danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
  3. Administrator nie przekazuje danych osobowych przetwarzanych w sowich zbiorach do państw trzecich, ani żadnych organizacji międzynarodowych.
  4. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urząd Ochrony Danych Osobowych (Warszawa, ul. Stawki 2).
  2. Podanie danych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania stanowi przepis prawa. Podanie danych ma charakter dobrowolny, jeśli jest niezbędne do zawarcia umowy lub przetwarzania na podstawie udzielonej zgody. Nie podanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji umowy lub celu wskazanego w treści zgody.
  3. W procesie przetwarzania danych osobowych Administrator danych osobowych nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane przekazane do przetwarzania.