Zapytanie ofertowe

 


 

GKI – GI.271.8.2018

 

Turek, dnia 11 grudnia 2018 r.

Zapytanie ofertowe

Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych
/tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579/

 

I. Zamawiający: 

Gmina Turek
ul. Ogrodowa 4,
62-700 Turek

tel. 63 279 40 60, faks 63 279 40 66

Zaprasza do złożenia ofert cenowych na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia.

II. Opis przedmiotu zamówienia

1.       Specyfika głównych wymagań:

- Zamówienie polega na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin – długość około 421,0 mb oraz Słodków Kolonia – długość około 1 452,0 mb. Zakres zamówienia podzielony jest na trzy etapy zgodnie z załącznikiem 3a, 3b i 3c. Projektowana   kanalizacja   ma   umożliwiać   podłączenie   istniejących   i   realizowanych budynków do przyłączenia – około 60. Dla każdej przyłączanej nieruchomości należy zaprojektować wyjście kanalizacyjne grawitacyjne zakończone studnią kanalizacyjną w jej granicy. Dane zawarte w załącznikach 3a, 3b i 3c mogą ale nie muszą być wykorzystane do oszacowania rozmiaru prac projektowych.

Rodzaje i długości kanałów muszą być wystarczające do odbioru ścieków ze wszystkich nieruchomości zabudowanych lub przeznaczonych do zabudowy w uzgodnieniu z właścicielami nieruchomości, położonych w miejscowości Obrzębin i Słodków Kolonia.

2.       Zakres dokumentacji projektowej obejmuje:

- Opracowanie projektu na dostarczonych przez Zamawiającego podkładach mapowych;

-  Uzyskanie zgód w formie umów z załącznikiem graficznym z właścicielami działek przez które przebiega projektowana kanalizacja sanitarna (treść umowy należy uzgodnić z Zamawiającym);

-  Opracowanie niezbędnych dokumentów (wniosków) do uzyskania wymaganych przepisami opinii, uzgodnień oraz decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych;

-    Opracowanie pięciu egzemplarzy  projektu budowlanego-wykonawczego dla etapu I, II i III, w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna, wraz z opisami i rysunkami niezbędnymi do realizacji robót, w razie potrzeby uzupełnionego szczegółowymi projektami umożliwiającymi wykonanie zamówienia bez konieczności dodatkowych opracowań. Część rysunkowa dokumentacji winna zawierać oznaczenie projektowanych obiektów, granic nieruchomości, zwymiarowanie wszystkich projektowanych obiektów oraz wszystkie wymagane uzgodnienia branżowe;

-       Opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót dla etapu I, II i III (2 egz.), w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;

-  Wykonanie kosztorysu inwestorskiego dla etapu I, II i III – 2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna;

-    Wykonanie przedmiarów robót dla etapu I, II i III  w  2 egz., w tym 1 egz. edytowalna wersja elektroniczna.

3.       Termin, w którym Projektant wykonywał będzie swoje obowiązki w zakresie realizacji zadania przedmiotu umowy –  od dnia podpisania umowy do dnia 15 kwietnia 2019 r.

4.       Wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

5.       Przedmiot zamówienia opisany został wg. następujących kodów CPV - 71000000-8, 71320000-7.

6.     Wykonawca związany jest ofertą 30 dni.

7.     Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminy składania ofert.

III. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty:

1.     Zamawiający wymaga, aby każda oferta zawierała minimum następujące dokumenty:

 1) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę formularz oferty – wg. załączonego wzoru formularza ofertowego,

___ 2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (załącznik Wykonawcy);

3) Poświadczenie, listy referencyjne lub inne dokumenty potwierdzające rzetelne wykonanie usługi projektanta, zbliżonymi jak w przedmiocie zamówienia.

2.     Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.

 

IV.             Warunki udziału w postepowaniu:

Wykonawca musi wykazać, że wykonał jako projektant minimum 2 (dwa) projekty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł (brutto) każdy w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których zostały wykonane lub są wykonywane, na formularzu lub w oparciu o formularz stanowiący Załącznik Nr 1a. Dokument należy złożyć wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Projektant musi wykazać, że posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – bez ograniczeń.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz
przekazywania oświadczeń i dokumentów.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, za pomocą faksu lub drogą elektroniczną.

VI. Osoby po stronie Zamawiającego uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami

1.     Osobą uprawnioną do kontaktowania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących postępowania w jest Pani Katarzyna Skotarek.

2.     Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie istotnych warunków udzielenia zamówienia w godzinach pracy urzędu tj.: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30.

VII. Miejsce składania ofert

Ofertę cenową należy:

- złożyć w siedzibie Zamawiającego : ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Obrzębin i Słodków Kolonia” NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 19 grudnia 2018 r. , godz. 12.00,

w terminie do dnia 19 grudnia 2018 r. , godz. 12.00

 

VIII. Opis sposobu obliczania ceny

1.     Na załączonym formularzu cenowo-ofertowym, należy przedstawić cenę ofertową brutto
za wykonanie / udzielenie przedmiotu zamówienia.

2.     Wartość cenową należy podać w złotych polskich cyfrą – z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz słownie.

3.     Cena powinna zawierać wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

4.     Wszelkie rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich.

5.     Zamówienie będzie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 .

IX. Kryterium oceny ofert:

·       cena 60%,

·       doświadczenie 40%.

 

1.       Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium ceny ustalony będzie wg wzoru, w skali do 60 punktów, w następujący sposób:

C = (Cncb/Cbob) x 60 pkt

gdzie:

C – ilość punktów za cenę,

Cncb - najniższa cena brutto,

Cbob - cena brutto oferty badanej.

2.       Ranking ofert przy uwzględnieniu ww. kryterium doświadczenia ustalony będzie w skali do 40 punktów, w następujący sposób:

Przyznanie punktów za kryterium „Doświadczenie” opierać się będzie na ocenie załączonego przez Wykonawcę dokumentu pn. „Wykaz Doświadczenia” (wg Załącznika nr 1A do Zapytania ofertowego)

Punkty przyznawane będą za wykazanie dodatkowego doświadczenia osób skierowanych do realizacji zamówienia na następujących stanowiskach i w oparciu o poniżej wskazane zasady:

1)     doświadczenie zawodowe w zakresie projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, Zamawiający przyzna po 20 pkt za każdy wykonany projekt jednak nie więcej niż 40 pkt.

X. Informacje o formalnościach

1.     Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyniku postępowanie.

2.     Zamawiający zawrze umowę z wybranym Wykonawcą po przekazaniu zawiadomienia
o wyborze Wykonawcy, ale nie później niż w terminie związania ofertą.

3.     Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

4.     Do prowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej określone w przepisach Ustawy Prawo zamówień publicznych tj. odwołanie, skarga.

5.     Niniejsze postępowania prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych Zamawiającego. Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

Załączniki:

1.     Formularz ofertowo-cenowy

2.     Wykaz doświadczenia

3.     Wzór umowy


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk


 

Do pobrania: