Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 1/2019
Wójta Gminy Turek z dnia 17.01.2019 r.

 

Wójt Gminy Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
ds. mienia komunalnego

1. Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) prawo jazdy kat. B.
h) minimum dwuletni staż pracy w administracji samorządowej na pokrewnym stanowisku.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,
i) znajomość regulacji prawnych ze szczególnym uwzględnieniem:
- Ustawa o samorządzie gminnym,
- Kodeks postępowania administracyjnego,
- Ustawa o gospodarce nieruchomościami,
- Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- Ustawa o własności lokali,
- Prawo geodezyjne i kartograficzne,
- Ochrona gruntów rolnych i leśnych.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1. prowadzenie postępowań w sprawach wykorzystania komunalnych gruntów zabudowanych i przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę, w tym ich zbywania, oddawania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, dzierżawę, najem, użyczenie, w trwały zarząd oraz ich przekazywaniem na cele szczególne, ustalanie ich wartości, cen i opłat za korzystanie z nich, opłat adiacenckich,

2. regulowanie stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne,

3. regulacja nieruchomości pod drogami na podstawie art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 13.10.1998 r. - przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną,

4. negocjacje w sprawie wypłaty odszkodowań za grunty przejęte pod poszerzenie pasa dróg gminnych,

5. miesięczne (lub w przypadku zmiany) sporządzanie przypisów i odpisów z tytułów najmu, czynszu dzierżawnego, wieczystego użytkowania oraz windykacja należności z tego tytułu,

6. ustalanie należności za odprowadzanie ścieków do oczyszczalni komunalnych oraz windykacja należności,

7. nabywanie nieruchomości niezbędnych dla realizacji zadań Gminy,

8. prowadzenie rejestru sprzedaży mieszkań i gruntów,

9. komunalizacja gruntów,

10. ustalanie odszkodowań za grunty przejęte pod drogi,

11. prowadzenie wartościowo i ilościowo ewidencji mienia komunalnego,

12. nadzór w zakresie wykorzystania zasobów gruntowych,

13. zagospodarowanie wspólnot gruntowych,

14. podziały i rozgraniczenia oraz scalanie nieruchomości,

15. prowadzenie spraw pracowniczych ogrodów działkowych,

16. przejmowanie zakładowych budynków,

17. naliczanie dodatków energetycznych, mieszkaniowych oraz sporządzanie sprawozdań i rozliczeń z otrzymanych dotacji,

18. administrowanie, gospodarowanie i zarządzanie gminnym zasobem lokalowym,

19. organizowanie przetargów na zbywanie prawa własności, prawa użytkowania wieczystego nieruchomości i dzierżawy stanowiących własność gminy,

20. egzekucja w sprawach lokalowych, wieczystego użytkowania, czynszów dzierżawnych oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej,

21. przyznawanie lokali mieszkalnych, w tym socjalnych i zastępczych oraz zapewnienie w razie potrzeby czasowego zakwaterowania osób zwolnionych z zakładów karnych,

22. naliczanie stawek czynszów i opłat za lokale i nieruchomości,

23. naliczanie opłat z tytułu wieczystego użytkowania,

24. naliczanie opłat z tytułu czynszu dzierżawnego za umieszczenie tablic reklamowych,

25. prowadzenie postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

26. prowadzenie spraw w zakresie remontów i utrzymania lokali mieszkalnych gminy,

27. tworzenie, utrzymanie terenów zielonych i nasadzenie drzew,

28. utrzymanie cmentarzy, w tym: cmentarzy wojskowych,

29. prowadzenie spraw dotyczących ochrony gruntów rolnych i leśnych, w tym:

- przeznaczania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne
- wyłączania gruntów z produkcji,
- rolniczego wykorzystania gruntów,
- rekultywacji nieużytków oraz zdewastowanych i zdegradowanych gruntów, a także użyźniania innych gruntów,

30. przeciwdziałanie nieformalnemu obrotowi ziemią,

31. przygotowywanie projektów oraz wykonywanie uchwał Rady Gminy w zakresie zadań realizowanych na danym stanowisku pracy,

32. prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości w zakresie zamówień publicznych na danym stanowisku,

33. wykonywanie zadań obronnych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

a) Miejsce pracy: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek
b) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku nieposiadającym windy, sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na I piętrze budynku,
c) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,
d) Czas pracy:pełen wymiar 40 godzin tygodniowo.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

8. Wymagane dokumenty:

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. mienia komunalnego" osobiście w pok. Nr 20 (Sekretariat) lub przesłać drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 31 stycznia 2019 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu).
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 01 lutego 2019 r. - otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 4 lutego 2019 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żadać na podstawie przepisów prawa."

Klauzula informacyjna

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Turek z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: inspektor@osdidk.pl,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:

• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Pliki do pobrania: