2008

Uchwała Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17 marca 2008 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Uchwała Nr XVI/108/08
Rady Gminy Turek
z dnia 17 marca 2008 roku
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

       Na podstawie  art. 18 ust.2  pkt. 4, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184   ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:
 
§  1      
             
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie  budżetu na 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 15.476.685,00 zł. zastępuje się kwotą 15.494.455,00  zł. z tego:
 - dochody bieżące kwotę  14.844.220,00 zł. zastępuje się kwotą 14.861.990,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.383.820,00 zł. zastępuje się kwotą  2.408.790,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
 
3. W § 1 ust. 3 pkt 2 dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 195.255,00  zł. zastępuje się kwotą 188.055,00 zł.
 
4.  W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.378.070,88  zł. zastępuje się kwotą 20.395.840,88  zł. 
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 12.623.602,88 zł. zastępuje się  kwotą 12.641.372,88 zł.
 
6. Załącznik nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.

7 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając  dochody budżetu o kwotę 17.770,00 zł. w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie  dochodów  zwiększa  się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 24.900,00 zł. pl. po zm. 2.285.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010                   200,00 zł.                     53.100,00 zł.
 
b) w planie dochodów  zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 o kwotę 130,00 zł. pl. po zm. 1.090,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030            7.200,00 zł.               69.500,00 zł.   
       
8  .W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę 17.770,00 zł.  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 o kwotę 24.900,00 zł. pl. po zm. 2.205.400,00zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 o kwotę 130,00 zł. pl. po zm. 551,43 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110            7.000,00 zł.          214.100,00 zł.
 
c) w planie wydatków:
dz. 757 rozdz. 75702 § 8070 kwotę 10.000,00 zł. zastępuje się kwotą 100.000,00zł.
 
9.  § 4 ust 1 do uchwały budżetowej , otrzymuje nowe brzmienie „ Deficyt budżetu w  kwocie  4.901.385,88 zostanie  sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, przychodami z tytułu innych  rozliczeń krajowych oraz nadwyżki z lat ubiegłych”.
     
§  2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 

U z a s a d n i e n i e
do Uchwały Nr XVI/108/08
Rady Gminy Turek
z dnia  17 marca 2008 r.
 
       W Uchwale  Nr XVI/108/08  Rady  Gminy Turek  z dnia 17.03.2008r. wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 17.770,00 zł.  i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 15.494.455,00 zł.

Na powyższą zmianę składają się:
- zmiana wielkości dotacji  celowej na realizację  zadań  z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych ustawami  w  tym:
dz. 751 rozdz. 75101 § 2010 zmniejszenie o kwotę 130,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 zwiększenie o kwotę  24.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 zwiększenie o kwotę  200,00 zł.
- zmniejszenie dotacji celowej na realizację  własnych zadań bieżących gmin w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 7.200,00 zł.
 
Planowane wydatki na 2008 również zwiększono o kwotę 17.770,00 zł. i plan po zmianach wynosi 20.395.840,88 zł.
Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na zadania zlecone i własne zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem przez dysponenta  dotacji.

Ponadto w uchwale usunięto sprzeczne z prawem zapisy  wskazane Uchwałą Nr 4/237/2008 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 20 lutego 2008 r. , do Uchwały Nr  XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 rok.
1. Zmieniono zapis dotyczący  sfinansowania deficytu budżetu,
2. Wprowadzono w prawidłowej wysokości kwotę wydatków w dz. 757 rozdz. 75702 § 8070
3. Dostosowano nazwę zadania inwestycyjnego do faktycznego sposobu realizacji:
 - „ Przebudowa dachu budynku Urzędu Gminy oraz roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku i przebudowie istniejącego placu urzędu” ,
- „ Przebudowa placu przed budynkiem OSP w m. Turkowice”

Nie dokonano zmian w planie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, natomiast  podjęto  Uchwałę Rady Gminy w sprawie Regulaminu gospodarowania Gminnym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gminie Turek, gdzie rozszerzono katalog zadań, które będą finansowane z funduszu.
 
 
 
                                                                                                 Przewodniczący Rady
                                                                                                  /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości