2008

Uchwała Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16 maja 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Uchwała Nr XVIII/119/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

       Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r.  Dz.U.  Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala co następuje:

§  1                  
    

W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 15.494.455,00 zł. zastępuje się kwotą 16.165.072,00  zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 14.861.990,00 zł. zastępuje się kwotą 15.367.607,00 zł.
- dochody majątkowe kwotę 632.465,00 zł. zastępuje się kwotą  797.465,00 zł.

2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.408.790,00 zł. zastępuje się kwotą 2.481.422,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,

3. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę  188.055,00  zł. zastępuje się kwotą 309.477,00  zł.

4. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę 20.395.840,88  zł. zastępuje się kwotą 21.145.182,71 zł. 

5. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 12.641.372,88 zł. zastępuje się  kwotą   13.335.164,49 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.848.739,07 zł. zastępuje się kwotą  6.997.787,43 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7.754.468,00 zł. zastępuje się kwotą  7.810.018,22 zł.
Załącznik nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej  uchwały.

8. W § 2 ust. 3  wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

9. W § 2 ust. 4 pkt. 1  wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.408.790,00 zł. zastępuje się kwotą 2.481.422,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały

10.  § 4 ust 1  Deficyt budżetu w   kwocie  4.901.385,88 zł. zastępuje się kwotą  4.980.110,71 zł.
Załącznik nr 6 określający przychody i rozchody budżetu otrzymuje nowebrzmienie  załącznika nr 4 do niniejszej uchwały.

11. W § 5  Tworzy się  rezerwy , dodaje się  ust. 3 w brzmieniu: rezerwę na  inwestycyjną w wysokości 140.000,00 zł.  na odwodnienie terenu budowy gimnazjum w m. Słodków

12 . W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  dochody budżetu o kwotę 670.617,00 zł w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
    
a) w planie dochodów wprowadza się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010   kwotę    72.632,00 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6260               165.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 2030                 46.060,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                 68.202,00 zł.

b) w planie  dochodów  zwiększa  się:
dz. 756 rozdz. 75621 § 0020 o kwotę 100.000,00 zł. pl. po zm.  150.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75801 § 2920               211.563,00 zł.               4.605.906,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                   7.160,00 zł.                    42.260,00 zł.       
       
13. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza  się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  749.341,83 zł.  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza się :
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 kwotę  71.207,86 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4430                  500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360                  500,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4110                  305,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4120                    49,00 zł.
dz. 756 rozdz. 75647 § 4170               2.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 6800           140.000,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa  się :
dz. 010 rozdz. 01010 § 6650 o kwotę       25.550,22 zł. pl. po zm.      61.550,22 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300                      1.424,14 zł.                         6.424,14 zł.
dz. 600 rozdz. 60016 § 6050                    80.000,00 zł.                  2.009.000,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300                      8.400,00 zł.                       28.400,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4530                         500,00 zł.                         1.000,00 zł.
dz. 710 rozdz. 71004 § 4300                    76.000,00 zł.                     176.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4440                         365,42 zł.                         1.893,92 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4010                    42.200,00 zł.                     793.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4110                      3.399,78 zł.                     141.399,78 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4120                      1.200,00 zł.                       20.800,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4040                      2.700,00 zł.                       52.700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4440                      4.678,26 zł.                       24.678,26 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 3030                      7.000,00 zł.                       23.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75095 § 4300                      3.700,00 zł.                         4.200,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4170                      1.000,00 zł.                       25.000,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4300                      8.000,00 zł.                       12.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 3020                    30.800,00 zł.                     269.326,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4010                  204.143,00 zł.                  2.913.006,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                      5.460,00 zł.                       82.535,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4440                    14.659,98 zł.                     174.049,98 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 3020                      3.100,00 zł.                       19.615,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                      9.800,00 zł.                     170.017,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                         200,00 zł.                         4.703,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4440                      3.194,31 zł.                       13.094,31 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4440                      2.082,65 zł.                       12.362,65 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 3020                      7.000,00 zł.                       98.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                    68.000,00 zł.                     971.850,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4120                      2.000,00 zł.                       28.127,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4440                      2.584,07 zł.                       56.764,07 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050                    30.000,00 zł.                  2.771.228,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4270                    14.000,00 zł.                       22.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                    70.000,00 zł.                     188.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4440                      5.140,28 zł.                       31.140,28 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4440                         527,02 zł.                         2.227,02 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                         500,00 zł.                         1.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4440                         533,63 zł.                         2.833,63 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                      7.160,00 zł.                       77.160,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                    63.202,00 zł.                       68.202,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                    10.000,00 zł.                       12.000,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 710 rozdz. 71004 § 4170        o kwotę  55.000,00 zł.  pl. po zm.                 0 zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4110                           365,42 zł.                       7.634,58 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4210                        9.000,00 zł.                     48.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040                      17.000,00 zł.                   202.257,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                      72.043,00 zł.                   510.517,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                      80.000,00 zł.                                  0 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4040                           500,00 zł.                     13.847,00 zł.   
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                        4.500,00 zł.                     29.877,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                      10.000,00 zł.                   226.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110                        9.000,00 zł.                     36.451,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110                      25.000,00 zł.                   174.528,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4440                        2.516,37 zł.                       1.308,63 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4300                           500,00 zł.                     15.500,00 zł.


§  2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

 

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda

 

 

 

Uzasadnienie
do  Uchwały Nr XVIII/119/08
Rady Gminy Turek
z dnia 16 maja 2008 r.

       W Uchwale Nr XVIII/119/08  Rady Gminy Turek  z dnia 16 maja 2008 r. wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę  670.617,00  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi  16.165.072,00zł.

Na powyższą zmianę składają się:
- zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę  211.563,00 zł.
- zwiększenie udziałów wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych  w 
  kwocie  100.000,00 zł.
- dotacja z Funduszu Rekultywacji Gruntów  na budowę dróg w kwocie 165.000,00zł.
- dotacja na zadania zlecone – dopłaty do paliwa w kwocie 72.632,00 zł.
- dotacja na zadania własne – nauka języka angielskiego w kwocie  46.060,00 zł.
- dotacja na zadania własne – stypendia w kwocie 68.202,00 zł.
- dotacja na zadania własne – dożywianie w kwocie  7.160,00 zł.

Planowane wydatki na 2008 również zwiększono o kwotę 749.341,83  zł. i plan po zmianach wynosi   21.145.182,71 zł.

Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na zadania  własne i zlecone  zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem przez dysponenta  dotacji.

Rozliczono  i dokonano zmian w następujących wydatkach :
- dotacje na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  wszystkich jednostek budżetowych – zwiększenie  o kwotę 31.249,25 zł.
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – zwiększenie o kwotę 146.400,00 zł.,
- wynagrodzenia i pochodne  w administracji – zwiększenie o kwotę  50.000,00 zł.,
- zwiększenie wydatków  w usługach remontowych  dowozów  - remont kapitalny silnika samochodu – kwota 14.000,00 zł.
- opłaty składki i podatek VAT w utrzymaniu mienia kwota 1.000,00 zł
- koszty dowozów dzieci do szkół kwota 70.000,00 zł.
- koszty urządzenia świetlicy wiejskiej w m. Obrzębin kwota 10.000,00 zł.,
- diety dla sołtysów kwota 7.000,00 zł.,
- koszty dostarczenia przesyłek listowych przez  osobę fizyczną  2.354,00 zł.
- sporządzenie analizy rozwoju Powiatu Tureckiego – kwota 3.700,00 zł.,
- utrzymanie  parku w Słodkowie 8.400,00 zł.
- przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy o kwotę 22.000,00 zł. i zmiana klasyfikacji całego zadania

W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany :
- zwiększono środki na budowę gimnazjum o kwotę 30.000,00 zł.-  roboty dodatkowe przy budowie gimnazjum w m. Słodków
- zwiększono środki   o kwotę 25.550,22 zł. na dotacje do Związku Gminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy,
-  zmieniono nazwę  budowy parkingu przy ZSP w Słodkowie i zmieniono klasyfikację wydatku z dz. 801 na dz. 600.

Wprowadzono rezerwę inwestycyjną   w kwocie 140.000,00 zł. na koszty związane z odwodnieniem  terenu budowy gimnazjum w m. Słodków

Zwiększono deficyt budżetu o kwotę  78.724,83 zł. . Źródłem pokrycia deficytu jest nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych.  Pozostała nadwyżka budżetowa w kwocie  179.948,18 zł. , która zostanie rozdysponowana po przetargach na inwestycje.

Pozostałe zmiany zostały dokonane w związku z przeanalizowaniem bieżących potrzeb i zmiany dotyczą tylko poszczególnych paragrafów w ramach danego rozdziału.                                                                                                           Przewodniczący Rady
                                                                                                            /-/ Ireneusz Kolenda

 

  

Załączniki:

Lista wiadomości