2008

Zarządzenie Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17 września 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Zarządzenie Nr 22/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 17 września 2008 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust. 1  pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XIV/99/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2008 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§ 1     
 
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 16.214.666,00 zł. zastępuje się kwotą 16.260.544,00  zł.  z tego:

- dochody bieżące kwotę  15.417.201,00 zł. zastępuje się kwotą 15.458.579,00 zł.
- dochody majątkowe kwotę  797.465,00 zł. zastępuje się kwotą  801.965,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę  2.481.422,00 zł. zastępuje się kwotą  2.504.922,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r.  ”do uchwały budżetowej, wprowadza   się zmiany,  zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę 23.500,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010  zwiększa się o kwotę    8.000,00 zł.  pl. po zm.       2.293.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 wprowadza się  kwotę   4.500,00 zł.  pl. po zm.              4.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 zwiększa się o kwotę   11.000,00 zł.  pl. po zm.            64.100,00 zł.
   
b) wydatki:
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210 zwiększa się o kwotę     8.000,00 zł.  pl. po zm.        12.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 6060 wprowadza się o kwotę  4.500,00zł.  pl. po zm.          4.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę   11.000,00 zł.  pl. po zm.        64.100,00 zł.        

4. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę  359.071,00  zł. zastępuje się kwotą 381.449,00  zł.
 
5. W § 2 ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę 21.267.738,71  zł. zastępuje się kwotą 21.313.616,71 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 13.438.520,49 zł. zastępuje się kwotą 13.479.898,49 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.021.587,43 zł. zastępuje się kwotą 7.018.687,43 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7.829.218,22 zł. zastępuje się kwotą 7.833.718,22 zł.
W Załączniku nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej wprowadzono planowane wydatki w dz. 852 rozdz.85212 § 6060 w kwocie  4.500,00 zł. na zakup komputerów i oprogramowania do GOPS.
9. W § 2 ust. 2 pkt. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.481.422,00 zł. zastępuje się kwotą 2.504.922,00 zł.
 
10. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 45.878,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów  wprowadza się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 kwotę      4.500,00 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę  8.000,00 zł.  pl. po zm.     2.293.700,00zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010              11.000,00 zł.                           64.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030              11.200,00 zł.                           67.600,00zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                7.160,00 zł.                           49.420,00zł
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030              14.018,00 zł.                           82.220,00zł.
 
c) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę 10.000,00 zł. pl. po zm.          59.500,00zł.

11. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając  wydatki budżetu o kwotę  45.878,00 zł.  w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza się:
dz. 750 rozdz. 75023 § 4420   kwotę   200,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 6060             4.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210           18.500,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3260           14.018,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210   o kwotę     4.000,00 zł.    pl. po zm.           5.000,00zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4530                    1.000,00 zł.                               2.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4210                    4.000,00 zł.                             10.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4750                    3.000,00 zł.                               5.100,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4430                    2.000,00 zł.                               5.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                    5.000,00 zł.                           103.213,00zł.   
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                       500,00 zł.                               6.500,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170                    3.000,00 zł.                               9.600,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                    3.400,00 zł.                             12.400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                    1.700,00 zł.                               2.200,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                    1.500,00 zł.                               9.500,00zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210                    8.000,00 zł.                             12.600,00zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                    1.000,00 zł.                           215.100,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4210                    7.400,00 zł.                               8.900,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4700                    3.000,00 zł.                               4.000,00zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750                       800,00 zł.                               1.000,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4210                    9.000,00 zł.                             15.848,00zł.
      
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4300    o kwotę     5.000,00 zł.    pl. po zm.             23.400,00zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4300                     4.000,00 zł.                                   1.000,00zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270                     3.200,00 zł.                                   1.800,00zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4280                     2.000,00 zł.                                   1.000,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                     2.500,00 zł.                                 22.843,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                     2.500,00 zł.                                 50.370,00zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                         500,00zł.                                   3.900,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4140                     3.400,00 zł.                                      100,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                     1.700,00 zł.                                               0zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350                     4.000,00 zł.                                      400,00zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4740                        500,00 zł.                                      500,00zł.          
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                   11.340,00 zł.                                 65.820,00zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                     9.000,00 zł.                                 75.764,00zł.
      
 
        
§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
                                                                                    
               
 
 
 
 
 
Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 22/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 17 września 2008 roku
 
       W Zarządzeniu Nr 22/08 Wójta Gminy Turek  z dnia  17 września 2008  roku  wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 45.878,00  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 16.260.544,00 zł.
 
Powyższe zmiany spowodowane są  zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej  i innych zadań zleconych  ustawami w:
- dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 w kwocie 8.000,00 zł.
- dz. 852 rozdz. 85212 § 6310 w kwocie 4.500,00 zł.
- dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 w kwocie  11.000,00 zł.
 
Zwiększono dotacje na zadania własne:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030  kwota  11.200,00 zł. – dofinansowanie utrzymania GOPS-u,
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 kwota 7.160,00 zł. – dofinansowanie dożywiania,
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota 14.018,00 zł. -  dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci  rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne.

Zmniejszono dotację na zadania własne w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 o kwotę  10.000,00 zł., zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego.
 
Plan wydatków na 2008 rok  zwiększono o kwotę  45.878,00 zł. i plan  po zmianach wynosi  21.313.616,71 zł.

Zwiększono planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące.
Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami w ramach działu  w oświacie, administracji, itp. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez poszczególne jednostki.
 
 
 
                                                                                           Wójt Gminy Turek
                                                                                            /-/ Jan Owczarek
                                                                                     
               
 
 
Lista wiadomości