2008

Zarządzenie Nr 30/08 Wójta Gminy Turek z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Zarządzenie Nr 30/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 listopada 2008 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

       Na podstawie art. 188 ust.1  pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XIV/99/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie  budżetu  na 2008 r.
Wójt Gminy Turek  zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
W uchwale  Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008r. w sprawie zmian w budżecie  Gminy Turek na 2008 rok,
- Zarządzeniem  Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17.09.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr  XXI/126/08 Rady Gminy Turek z dnia 20.10.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r,
- Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Turek z dnia 6.11.2008r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 16.702.287,00 zł. zastępuje się kwotą 16.716.880,00  zł.  z tego:
- dochody bieżące kwotę  15.900.322,00 zł. zastępuje się kwotą 15.914.915,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.848.982,00 zł. zastępuje się kwotą 2.829.782,00. zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008r. ” do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany,  zmniejszając  planowane dochody i wydatki o kwotę 19.200,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł.   pl. po zm.     2.273.700,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 zwiększa  się  o kwotę 800,00 zł.       pl. po zm.        314.900,00 zł.
    
b) wydatki:
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010 zwiększa się o kwotę 1.698,89 zł.      pl. po zm.      45.770,39 zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4040 zmniejsza się o kwotę 1.698,89 zł.      pl. po zm.         2.501,11 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210 zwiększa się  o kwotę 9,59 zł.             pl. po zm.            561,02 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110 zmniejsza się o kwotę  9,59 zł.            pl. po zm.              67,95 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zmniejsza się o kwotę 20.000,00 zł     pl. po zm.  2.185.400,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę 800,00 zł.          pl. po zm.     314.900,00 zł.  
      
4. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 414.532,00  zł. zastępuje się kwotą 448.325,00 zł.
 
5. W § 2 ust.  1 wydatki budżetu gminy kwotę 21.755.359,71  zł. zastępuje się kwotą 21.769.952,71 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 14.130.064,49 zł.  zastępuje się  kwotą 14.144.657,49 zł.
 
7. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.207.603,77 zł. zastępuje się kwotą  7.213.854,18 zł.
 
8. W § 2 ust. 2 pkt. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.848.982,00 zł. zastępuje się kwotą 2.829.782,00 zł.
 
9. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając  dochody budżetu o kwotę 14.593,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010  o kwotę       800,00 zł.                       314.900,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030                 32.592,00 zł.                       100.292,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                   1.201,00 zł.                       108.869,00 zł.
 
b) w planie dochodów zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę   20.000,00 zł. pl. po zm.     2.273.700,00 zł.
 
10. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 14.593,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków wprowadza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4430  kwotę       1.300,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4170                     300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4210                     400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4270                     100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4300                     300,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4110                       50,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85412 § 4120                       10,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300                     500,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 700 rozdz. 70005 § 4210     o kwotę        2.000,00 zł.      pl. po zm.                       7.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4010                         1.698,89 zł.                                           45.770,39 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 3030                         4.500,00 zł.                                         102.500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4300                         2.700,00 zł.                                           90.700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4360                            200,00 zł.                                                700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4410                         3.000,00 zł.                                           23.000,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4740                         5.000,00 zł.                                             8.000,00 zł. 
dz. 751 rozdz. 75101 § 4210                                9,59 zł.                                                561,02 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4260                         3.000,00 zł.                                           22.700,00 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4430                         1.000,00 zł.                                             6.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                       43.550,00 zł.                                         146.763,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                       10.100,00 zł.                                           43.100,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4410                         1.100,00 zł.                                             7.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                            700,00 zł.                                             9.150,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4750                         2.600,00 zł.                                             7.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4040                         1.000,00 zł.                                           15.283,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4210                         5.000,00 zł.                                           10.500,00 zl.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4240                         1.000,00 zł.                                             2.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4260                         6.000,00 zł.                                           17.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4740                            100,00 zł.                                                575,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                         1.800,00 zł.                                           12.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4410                         1.000,00 zł.                                             6.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                         1.000,00 zł.                                             3.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80113 § 4430                         6.000,00 zł.                                             9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4210                         4.600,00 zł.                                             6.000,00 zl.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4210                         3.000,00 zł.                                             6.400,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4170                         3.000,00 zł.                                             7.000,00 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4210                       30.000,00 zł.                                           32.000,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                       27.000,00 zł.                                         169.000,00 zl.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4170                         2.600,00 zł.                                             3.600,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4750                         1.722,00 zł.                                             2.722,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4740                         1.270,00 zł.                                             4.270,00 zł.   
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                       16.060,00 zł.                                           94.820,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                         1.201,00 zł.                                           94.851,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4300                         2.000,00 zł.                                           20.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300                       41.000,00 zł.                                         141.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4260                         1.000,00 zł.                                             3.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4300                         1.000,00 zł.                                             6.500,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210                         1.934,00 zł.                                           10.600,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 600 rozdz. 60016 § 4210  o kwotę          1.300,00 zł.     plan po zm.                    13.700,00 zł.
dz. 700 rozdz. 70005 § 4260                         2.300,00 zł.                                                700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75011 § 4040                         1.698,89 zł.                                             2.501,11 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4300                            300,00 zł.                                                700,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4410                         1.500,00 zł.                                                500,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75022 § 4740                         2.700,00 zł.                                             2.300,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4270                            900,00 zł.                                                900,00 zł.
dz. 750 rozdz. 75023 § 4370                       10.000,00 zł.                                           21.000,00 zł.
dz. 751 rozdz. 75101 § 4110                                9,59 zł.                                                  67,95 zł.
dz. 754 rozdz. 75412 § 4270                         4.000,00 zł.                                           11.000,00 zł.
dz. 758 rozdz. 75818 § 4810                       42.934,00 zł.                                           67.066,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4040                         8.500,00 zł.                                         193.757,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4170                         9.000,00 zł.                                           13.843,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4240                         2.300,00 zł.                                             4.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                         3.300,00 zł.                                             3.568,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4280                            800,00 zł.                                             2.200,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                       15.700,00 zł.                                           34.670,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4350                         3.100,00 zł.                                                800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4370                         2.000,00 zł.                                             9.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4740                         2.600,00 zł.                                             1.160,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4700                            600,00 zł.                                                         0 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4240                            400,00 zł.                                             1.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4270                            300,00 zł.                                                350,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4280                            150,00 zł.                                                150,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4300                            300,00 zł.                                             2.700,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4410                            500,00 zł.                                                         0 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4430                            500,00 zł.                                             1.500,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4040                         7.000,00 zł.                                           65.987,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170                         1.200,00 zł.                                             9.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                         1.000,00 zł.                                           41.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                         1.000,00 zł.                                             2.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4350                            100,00 zł.                                                300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4430                            600,00 zł.                                                900,00 zł.                  
dz. 801 rozdz. 80113 § 4300                         6.000,00 zł.                                         182.900,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4410                         2.500,00 zł.                                             9.300,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80146 § 4700                         2.400,00 zł.                                           18.597,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                         3.000,00 zł.                                           77.771,02 zł.
dz. 851 rozdz. 85154 § 4300                       33.000,00 zł.                                         116.956,88 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                       20.000,00 zł.                                      2.185.400,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                       11.760,00 zł.                                         429.386,14 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 4210                         3.500,00 zł.                                           15.000,00 zł.         
dz. 854 rozdz. 85412 § 4300                              60,00 zł.                                           75.704,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90002 § 4210                         2.000,00 zł.                                             3.000,00 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 4260                       15.000,00 zł.                                         235.000,00 zł.
dz. 921 rozdz. 92195 § 4170                         2.000,00 zł.                                             1.500,00 zł.
     
                         

§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   

                                                                                                      Wójt Gminy Turek
                                                                                                       /-/ Jan Owczarek
                                                                                    
               

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 30/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 listopada 2008 r.
 
       W Zarządzeniu Nr 30 Wójta Gminy Turek z dnia 28 listopada 2008 roku  wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 14.593,00 zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 16.716.880,00 zł.
Powyższe zmiany spowodowane są  zwiększeniem   dotacji  celowej na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w:
-  dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 w kwocie 800,00 zł. – na wypłatę zasiłków celowych, i zmniejszeniem w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 20.000,00 zł. – środki na  wypłatę zasiłków rodzinnych.
 
Zwiększono dotacje na zadania własne:
dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 kwota 32.592,00 zł. – dofinansowanie do utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota 1.201,00 zł. - dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym
 
Plan wydatków na 2008 rok  zwiększono o kwotę  14.593,00   zł. i plan  po zmianach wynosi  21.769.952,71 zł.
Zwiększono planowane wydatki związane z  realizacją zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące zgodnie z zawiadomieniem dysponenta.
Dokonano przeniesień planu wydatków między paragrafami  w ramach działu  w oświacie, administracji, itp. zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem przez poszczególne jednostki.
Rozdysponowano rezerwę ogólną w kwocie  42.934,00 zł. z przeznaczeniem na:
dz. 801 rozdz. 80101 § 4210  kwota 14.500,00 zł. na zakup węgla w szkołach podstawowych,
dz. 900 rozdz. 90015 § 4300 – 26.000,00 zł. – konserwacja oświetlenia ulicznego,
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210 – 1.934,00 zł. – zadania w zakresie kultury fizycznej
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300 – 500,00 zł.  i sportu.
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Turek
                                                                                                      /-/ Jan Owczarek
 
 
Lista wiadomości