2008

Zarządzenie Nr 28/08 Wójta Gminy Turek z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Zarządzenie Nr 28/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 6 listopada 2008 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Na podstawie art. 188 ust. 1 pkt. 1 i 2  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych  (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XIV/99/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 r.

Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1  
 
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008  roku w sprawie budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XXI/126/08 Rady Gminy Turek z dnia 20.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1  ust.  1 dochody budżetu gminy kwotę 16.301.244,00 zł. zastępuje się kwotą 16.702.287,00  zł.  z tego:
- dochody bieżące kwotę  15.499.279,00 zł. zastępuje się kwotą 15.900.322,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt. 1 dotacje celowe na realizację  zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.504.922,00 zł. zastępuje się kwotą 2.848.982,00 zł.
 
3. W załączniku Nr 3 „ I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w  2008r.” do uchwały budżetowej, wprowadza  się zmiany, zwiększając planowane dochody i wydatki o kwotę  344.060,00 zł.  w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) dochody:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010  zwiększa się o kwotę       94.060,00 zł.  pl. po zm.     166.692,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 zwiększa  się  o kwotę    250.000,00 zł.  pl. po zm.     314.100,00 zł.
   
b) wydatki:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 zwiększa się o kwotę     1.844,30 zł.  pl. po zm.             3.268,44 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430 zwiększa się o kwotę  92.215,70  zł.  pl. po zm.         163.423,56 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110 zwiększa się o kwotę  250.000,00 zł.  pl. po zm.          314.100,00zł.        

4. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin kwotę 357.549,00  zł. zastępuje się kwotą 414.532,00  zł.
 
5. W § 2 ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę 21.354.316,71 zł. zastępuje się kwotą 21.755.359,71 zł. 
 
6. W § 2 ust. 2 pkt. 1 wydatki  bieżące kwotę 13.729.021,49 zł. zastępuje się kwotą 14.130.064,49 zł.

7. W § 2 ust. 2 pkt. 4 wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami kwotę 2.504.922,00 zł. zastępuje się kwotą 2.848.982,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 401.043,00 zł w   następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         

a) w planie dochodów zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 o kwotę  94.060,00 zł.  pl. po zm.     166.692,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030                18.595,00 zł.                          71.244,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 2010              250.000,00 zł.                        314.100,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                12.940,00 zł.                          62.360,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                25.448,00 zł.                        107.668,00 zł.

        
9. W załączniku Nr 2 „ wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 401.043,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 010 rozdz. 01095 § 4300 zwiększa się o kwotę     1.844,30 zł.  pl. po zm.           8.268,44 zł.
dz. 010 rozdz. 01095 § 4430                                        92.215,70 zł.                         163.423,56 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                                        18.595,00 zł.                           80.771,02 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                                      250.000,00 zł.                         441.146,14 zł.  
dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                                        12.940,00 zł.                           78.760,00 zł.
dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                                        25.448,00 zł.                           93.650,00 zł.                  
 
        
§ 2
 
Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.   
 
 
                                                                                          Wójt Gminy Turek
                                                                                           /-/ Jan Owczarek
                                                                                    
               
 
 

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 28/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 6 listopada 2008 roku
 
 
       W Zarządzeniu Nr 28 Wójta Gminy Turek z dnia  6 listopada 2008  roku wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 401.043,00  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 16.702.287,00 zł.
Powyższe zmiany spowodowane są  zwiększeniem dotacji celowej na realizację zadań  z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w:
- dz. 010 rozdz. 01095 § 2010 w kwocie  94.060,00 zł. – zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie  oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
-  dz. 852 rozdz. 85214 § 2010 w kwocie 250.000,00 zł. – na wypłatę zasiłków celowych , producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy
Zwiększono dotacje na zadania własne :
dz. 801 rozdz. 80195 § 2030 kwota 18.595,00 zł. – dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników.
dz. 852 rozdz. 85295 § 2030 kwota 12.940,00 zł. – dofinansowanie dożywiania,
dz. 854 rozdz. 85415 § 2030 kwota 25.448,00 zł. -  dofinansowanie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 
Plan wydatków na 2008 rok  zwiększono o kwotę 401.043,00  zł. i plan po zmianach wynosi 21.755.359,71 zł.

Zwiększono planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz  wydatki bieżące zgodnie z zawiadomieniem dysponenta.
 
Lista wiadomości