2008

Zarządzenie Nr 6/09 Wójta Gminy Turek z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie

Zarządzenie Nr 6/09
Wójta Gminy Turek
z dnia 20 marca 2009 roku
 
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2008 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu  
 
       Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity  Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami), art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami)
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1
 
Przekazuje się Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu  Gminy Turek za  2008 r. stanowiące załącznik Nr 1 do zarządzenia.
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                    Wójt Gminy Turek
                                                                                                     /-/ Jan Owczarek
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości