2008

Zarządzenie Nr 34/08 Wójta Gminy Turek z dnia 31 grudnia 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

 
Zarządzenie Nr 34/08
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 grudnia 2008 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
       Na podstawie art. 188 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) oraz na podstawie § 8 ust. 4 i 5 Uchwały Rady Gminy Turek Nr XIV/99/08 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 r.
Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:
 
§ 1

W uchwale Nr XIV/99/08 Rady Gminy Turek z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.,
- Uchwałą Nr XXI/126/08 Rady Gminy Turek z dnia 20.10.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 28/08 Wójta Gminy Turek z dnia 6.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
- Zarządzeniem Nr 30/08 Wójta Gminy Turek z dnia 28.11.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
- Uchwałą Nr XXIII/145/08 Rady Gminy Turek z dnia 30.12.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 2 „ wydatki " do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
dz. 852 rozdz. 85212§3110o kwotę   4.000,00 zł, pl. po zm. 2.189.400,00 zł.
 
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 852 rozdz. 85212§ 4300 o kwotę  4,000,00 zł. pl. po zm. 7,700,00 zł.

2. W załączniku Nr 3 „ l. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r. " do uchwały budżetowej, wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
dz. 852 rozdz. 85212 § 3110 zwiększa się o kwotę   4.000,00 zł. pl. po zm. 2.189.400,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4300 zmniejsza się o kwotę  4.000,00 zł. pl. po zm.        7.700,00 zł.
 
 
§ 2
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                               Wójt Gminy Turek
                                                                                                 /-/ Jan Owczarek
 
Lista wiadomości