2008

Uchwała Nr XXI/126/08 Rady Gminy Turek z dnia 20 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok

Uchwała Nr XXI/126/08
Rady Gminy Turek
z dnia 20 października 2008 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
       Na podstawie  art. 18 ust. 2  pkt. 4,  ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zmianami) art. 165 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 ze zmianami) Rada Gminy  uchwala, co następuje:
 
§ 1                  
    
W uchwale  Nr XIV/99/08  Rady Gminy Turek z dnia  29 stycznia 2008 roku w sprawie  budżetu na 2008 r., zmienionej:
- Uchwałą Nr XVI/108/08 Rady Gminy Turek z dnia 17.03.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XVIII/119/08 Rady Gminy Turek z dnia 16.05.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok,
- Uchwałą Nr XIX/122/08 Rady Gminy Turek z dnia 23.06.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.,
- Zarządzeniem Nr 22/08 Wójta Gminy Turek z dnia 17.09.2008 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 r.
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 16.260.544,00 zł. zastępuje się kwotą 16.301.244,00  zł. z tego:

- dochody bieżące kwotę  15.458.579,00 zł. zastępuje się kwotą 15.499.279,00 zł.
 
2. W § 1 ust. 3 pkt 2  dotacje celowe na realizację  własnych zadań bieżących gmin kwotę 381.449,00  zł. zastępuje się kwotą 381.549,00 zł.
 
3. W § 2 ust.  1  wydatki budżetu gminy kwotę 21.313.616,71  zł. zastępuje się kwotą 21.354.316,71 zł. 
 
4. W § 2 ust. 2 pkt.  1 wydatki  bieżące kwotę 13.479.898,49 zł.  zastępuje się kwotą 13.729.021,49 zł.
 
5. W § 2 ust. 2 pkt. 1 lit. „a” wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 7.018.687,43 zł. zastępuje się kwotą  7.204.203,77 zł.

6. W § 2 ust. 2 pkt 2 wydatki majątkowe kwotę 7.833.718,22 zł. zastępuje się kwotą  7.625.295,22 zł.
 
Załącznik nr 4  „Wydatki majątkowe na  2008 rok”  do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej  uchwały.
 
7. W § 2 ust. 3 wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z  wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010 otrzymują nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
8. W § 2  ust. 3 dodaje się ust. 3 „a” w brzmieniu: „ Ustala się wydatki  na projekty współfinansowane  środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych , zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały .
 
9. Załącznik Nr 3 „ I Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych  gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.„ do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej  uchwały.

10. W załączniku Nr 1 „dochody ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany,  zwiększając  dochody budżetu o kwotę  40.700,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:         
 
a) w planie dochodów wprowadza się:

dz. 853 rozdz. 85395 § 2008 kwotę  38.558,66 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 2009 kwotę    2.041,34 zł.
 
b) w planie dochodów zwiększa się:

dz. 852 rozdz. 85219 § 2030 o kwotę 100,00 zł. pl. po zm.   67.700,00 zł.
        
11. W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę  40.700,00 zł. w  następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków  wprowadza się:

dz. 852 rozdz. 85212 § 4750    kwotę          500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3119                   23.953,86 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4018                   23.437,52 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4019                     1.240,82 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4118                     3.618,76 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4119                        191,58 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4128                        574,26 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4129                          30,40 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4218                     7.597,76 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4219                        402,24 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4448                        861,08 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4449                          45,58 zł.
dz. 853 rozdz. 85395 § 4758                     2.469,28 zł.
dz. 852 rozdz. 85395 § 4759                        130,72 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 6050                     5.000,00 zł.
 
b) w planie wydatków zwiększa się:

dz. 801 rozdz. 80101 § 4010  o kwotę    39.000,00 zł.  pl. po zm.     2.952.006,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4110                    1.500,00 zł.                            512.017,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80101 § 4120                       500,00 zł.                              83.035,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4010                    5.923,00 zł.                           175.940,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4110                       900,00 zł.                             30.777,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80103 § 4120                       400,00 zł.                               5.103,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4010                  58.000,00 zł.                          284.540,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4110                    6.500,00 zł.                             42.951,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80104 § 4120                    1.000,00 zł.                               6.952,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4010                  35.000,00 zł.                        1.006.850,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4110                    2.900,00 zł.                           177.428,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4120                    1.000,00 zł.                             29.127,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4170                    1.200,00 zł.                             10.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4210                  30.000,00 zł.                             42.400,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4260                  12.000,00 zł.                             18.600,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4280                    1.600,00 zł.                               3.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4300                    1.500,00 zł.                              11.000,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 4750                    1.500,00 zł.                                2.800,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80110 § 6050                  16.000,00 zł.                         2.787.228,00 zł.
dz. 801 rozdz. 80195 § 4300                    8.527,02 zł.                               62.176,02 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4170                    2.500,00 zł.                                 3.500,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                       100,00 zł.                             142.000,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4210                       866,00 zł.                                 8.666,00 zł.
 
c) w planie wydatków zmniejsza się:

dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę   224.423,00 zł.  pl. po zm.      1.799.577,00 zł.
dz. 852 rozdz. 85212 § 4210                    3.527,02 zł.                                  9.072,98 zł.
dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                  23.953,86 zł.                              190.146,14 zł.
dz. 900 rozdz. 90015 § 6010                    5.000,00 zł.                              195.000,00 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4300                       700,00 zł.                                              0 zł.
dz. 926 rozdz. 92605 § 4430                       166,00 zł.                                       34,00 zł.
 

§ 2
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
                                                                                                     Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXI/126/08
Rady Gminy Turek
 z dnia 20 października 2008 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2008 rok
 
 
       W Uchwale Rady Gminy Turek wprowadzono zmiany, zwiększając planowane dochody budżetu o kwotę 40.700,00  zł. i plan dochodów na 2008 rok po zmianach wynosi 16.301.244,00 zł.
 
Na powyższą zmianę składają się:
- dotacja na zadania własne – dofinansowanie do wypłaty dodatku dla pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w kwocie 100,00 zł.
- dotacja rozwojowa oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rynkowej w kwocie 40.600,00 zł. w związku z  Projektem: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, nazwa działania: 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, tytuł projektu „Wystarczy chcieć - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie gmin Powiatu Tureckiego”.
 
Planowane wydatki na 2008 rok zwiększono o kwotę 40.700,00  zł. i plan po zmianach wynosi 21.354.316,71 zł.
 
Wprowadzono zmiany w planowanych wydatkach na zadania  własne   zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem przez dysponenta  dotacji.
 
Rozliczono  i dokonano zmian w następujących wydatkach:
- zwiększono środki na wynagrodzenia i pochodne w oświacie na ogólną kwotę 152.623,00  zł.,
- zwiększono środki na bieżące utrzymanie Gimnazjum w Słodkowie w kwocie  47.800,00 zł.,
- zwiększono planowane środki na pozostałą działalność w oświacie o kwotę 8.000,00 zł.
 
W wydatkach majątkowych wprowadzono zmiany:
- wprowadzono przygotowanie dokumentacji na budowę dróg w 2009 roku w kwocie 39.000,00 zł.,
- zmniejszono planowane środki na budowę dróg o kwotę 263.423,00 zł.
- zwiększono planowane środki na budowę gimnazjum o 16.000,00 zł.,
- wprowadzono wykonanie dokumentacji na budowę oświetlenia w m. Korytków w kwocie 5.000,00 zł., pomniejszając planowane do przekazania udziały do spółki oświetleniowej.
 
Wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z wieloletnimi programami inwestycyjnymi z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów w latach 2008-2010

Ustalono się wydatki na projekty współfinansowane  środkami z budżetu Unii Europejskiej oraz środkami z innych źródeł zagranicznych.

Wprowadzono zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2008 r.
 
 
                                                                                                      Przewodniczący Rady
                                                                                                      /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości