2010

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2010 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu