2012

Zarządzenie Nr 108/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 28 sierpnia 2012 r.

Zarządzenie Nr 108/2012
Wójta Gminy Turek
z dnia 28 sierpnia 2012 r.

 w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i  informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku  Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu  

 

       Na podstawie  art. 30 ust. 2 pkt. 4  ustawy z dnia 8 marca  1990 roku  o samorządzie gminnym  ( tekst jednolity  Dz.U.  z 2001 roku  Nr 142 poz. 1591  ze zmianami) , art.266 ust. 1 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009   roku  o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r.  Nr 157  poz. 1240 ze zmianami  ) oraz Uchwały   Nr IX/58/11 Rady Gminy Turek z dnia  29 czerwca 2011 roku  w sprawie ustalenia zakresu  i formy sporządzenia informacji  o przebiegu  wykonania budżetu Gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze, Wójt Gminy Turek zarządza,  co następuje:

§ 1

Przekazuje się Radzie Gminy Turek  i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  w Poznaniu:
1. Informacje o przebiegu wykonania  budżetu Gminy Turek za I półrocze 2012 r.  stanowiącą załącznik Nr 1 do zarządzenia.
2. Informacje o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek za I  półrocze 2012 r. stanowiącą załącznik Nr 2 do zarządzenia.
3. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury –  Biblioteki Publicznej Gminy Turek z siedzibą w Słodkowie za I półrocze 2012 roku.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki:

 

 

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy