2012

Uchwała Nr XXI/118/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok


Uchwała Nr XXI/118/12
Rady Gminy Turek
z dnia 14 czerwca 2012  r.
 
w  sprawie zmian w budżecie na 2012 rok
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214-215, 235-237, 242 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157, poz. 1240 z późń. zm) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XV/84/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 r. zmienionej:
- Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 84/2012  Wójta gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2012 r. . w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  20.620.230,00 zł. zastępuje się kwotą  21.209.728,82 zł. z tego:

- dochody bieżące  kwotę  20.615.230,00 zł. zastępuje się kwotą  20.704.728,82 zł.
- dochody majątkowe kwotę 5.000,00 zł. zastępuje się kwotą  505.000,00 zł.

2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę  29.755.125,18 zł. zastępuje się kwotą 30.518.937,68 zł.
 
3. W § 2 , w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę  17.784.341,30 zł. zastępuje się kwotą  17.973.153,80 zł.

4. W § 2, w ust. 1,  w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 11.970.783,88 zł. zastępuje się kwotą 12.545.783,88 zł.

5. W § 3 Deficyt budżetu w kwocie  9.134.895,18 zł. zastępuje się kwotą 9.309.208,86 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym,  wolnych  środków , jako nadwyżki środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.

6. W § 4  łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.488.735,18 zł. zastępuje się kwotą  9.663.048,86 zł.
 
7. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 589.498,82 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w planie dochodów wprowadza się :
    dz. 801 rozdz. 80101 § 0970 kwota          376,00 zł.
    dz. 900 rozdz. 90015 § 0970               73.000,00 zł.
    dz. 926 rozdz. 92601 § 6330             500.000,00 zł.
b) w planie dochodów zwiększa się :
   dz. 756 rozdz. 75615 § 0310 o kwotę       105.234,82 zł.    pl. po zm.     3.385.234,82 zł.
   dz. 756 rozdz. 75616 § 0310                      53.000,00 zł.                            808.000,00 zł.
   dz. 852 rozdz. 85213 § 2010                        1.551,00 zł.                                4.000,00 zł.
   dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                        6.420,00 zł.                              53.220,00 zł.
c) w planie dochodów zmniejsza się :
    dz. 756 rozdz. 75621 § 0010 o kwotę     144.989,00 zł.     pl. po zm.      3.479.583,00 zł.
    dz. 758 rozdz. 75801 § 2920                      3.543,00 zł.                           5.906.527,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 2010                      1.551,00 zł.                           2.303.749,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając wydatki  budżetu o kwotę 763.812,50 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się :
    dz. 010 rozdz. 01008 § 2710 kwota        137.000,00 zł.
    dz. 010 rozdz. 01010 § 4300                    48.000,00 zł.
    dz. 754 rozdz. 75412 § 2820                    10.880,01 zł.
    dz. 926 rozdz. 92601 § 4210                         500,00 zł.
    dz. 926 rozdz. 92601 § 4300                      7.000,00 zł.
b) w planie wydatków zwiększa się:
    dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 o kwotę       45.000,00 zł.   pl. po zm.           406.903,37 zł.
    dz. 754 rozdz. 75412 § 6230                     30.000,00 zł.                               65.000,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                          376,00 zł.                             167.046,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                          200,00 zł.                                 6.150,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                       1.551,00 zł.                               10.051,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                     10.700,00 zł.                               93.600,00 zł.
    dz. 854 rozdz. 85415 § 3240                       9.236,50 zł.                               81.182,50 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 6050                     38.000,00 zł.                             474.696,03 zł.
    dz. 926 rozdz. 92601 § 6050                   500.000,00 zł.                             793.000,00 zł.
c) w planie wydatków zmniejsza się :
    dz. 754 rozdz. 75412 § 4210  o kwotę      10.880,01 zł.   pl. po zm.             14.119,99 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                         200,00 zł.                                42.300,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                      1.551,00 zł.                           2.216.531,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85219 § 4010                    20.452,00 zł.                              162.548,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85219 § 4110                      3.053,00 zł.                                27.247,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85219 § 4120                         495,00 zł.                                  4.405,00 zł.
    dz. 900 rozdz. 90095 § 6050                    38.000,00 zł.                                         0,00 zł.
   
 9 . Załącznik Nr 3 „ Wydatki majątkowe na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje nowe 
      brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

10. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych 
      zadań zleconych odrębnymi ustawami” do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie 
      załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

11. Załącznik Nr 5 „ Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych
     odrębnymi ustawami „ do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do
     niniejszej uchwały.

12. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok” otrzymuje nowe brzmienie załącznika
     Nr 4 do niniejszej uchwały.

13.Załącznik   Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów 
     publicznych i dla   jednostek spoza sektora finansów publicznych „ do uchwały budżetowej  
     otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.
 
§ 3. W Uchwale Nr XIX/112/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:
1.§ 1 ust. 3  otrzymuje nowe brzmienie : „ W § 2, w ust. 1, pkt. 1 wydatki bieżące kwotę 17.131.696,12 zł. zastępuje się kwotą  17.698.840,30 zł.”
2.§ 1 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie : „ W § 12, w ust. 1  wydatki na realizację zadań określonych  w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 64.000,00 zł. zastępuje się kwotą  95.089,60 zł.
 
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

                                                                                       Przewodniczący Rady
                                                                                       /-/ Ireneusz Kolenda
 
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy