2012

Zarządzenie Nr 109/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2012 rok

Zarządzenie Nr 109/2012
Wójta Gminy Turek
z dnia 31 sierpnia 2012 r.
                                                                                       
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na 2012 rok
 
       Na podstawie   art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.  Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) oraz na podstawie § 10 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Turek Nr  XV/84/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie  budżetu na rok 2012 zarządzam, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale  Nr XV/84/11  Rady Gminy Turek z dnia  29 grudnia 2011  roku w sprawie  budżetu  na rok 2012, zmienionej:
- Uchwałą Nr  XIX/112/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie  zmian w budżecie na 2012 rok,
- Zarządzeniem Nr 84/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian  w budżecie na 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXII/125/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 98/12 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.

wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę  21.445.467,35 zł. zastępuje się kwotą  21.527.475,35 zł. z tego:
- dochody bieżące  kwotę  20.708.928,82 zł. zastępuje się kwotą  20.790.936,82 zł.
 
2. W § 2, w  ust. 1  wydatki budżetu gminy kwotę  30.754.676,21 zł. zastępuje się kwotą  30.836.684,21 zł.
 
3. W § 2, w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę 17.704.853,80 zł. zastępuje się kwotą  17.786.861,80 zł.
 
4. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę  82.008,00 zł., w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

a) w palnie dochodów zwiększa się:
     dz. 852 rozdz. 85213 § 2010 o kwotę         1.000,00 zł.   pl. po zm.                    5.000,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85213 § 2030                       1.520,00 zł.                                      7.000,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85214 § 2030                       8.263,00 zł.                                    76.663,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85216 § 2030                       7.280,00 zł.                                    75.200,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85295 § 2010                       8.400,00 zł.                                    17.500,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85295 § 2030                     39.980,00 zł.                                    93.200,00 zł.
     dz. 854 rozdz. 85415 § 2030                     15.565,00 zł.                                    72.511,00 zł.
 
5.  W załączniku Nr 2 „wydatki”  do uchwały budżetowej  wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę  82.008,00 zł., w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
a) w planie wydatków wprowadza się:
     dz. 801 rozdz. 80101 § 4360    kwota          1.000,00 zł.  
     dz. 921 rozdz. 92195 § 4260                          200,00 zł.

b) w planie wydatków zwiększa się:
    dz. 700 rozdz. 70005 § 4530 o kwotę              2.000,00 zł.   pl. po zm.                     4.500,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75022 § 4300                            1.500,00 zł.                                       6.000,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75023 § 4140                            1.000,00 zł.                                       1.500,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75075 § 4260                               150,00 zł.                                          350,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75075 § 4300                            1.000,00 zł.                                     41.000,00 zł. 
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4210                            6.200,00 zł.                                   173.246,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4270                            3.000,00 zł.                                     45.300,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4300                               500,00 zł.                                     52.000,00 zł.   
    dz. 801 rozdz. 80113 § 4210                            5.000,00 zł.                                     85.000,00 zł.  
    dz. 852 rozdz. 85212 § 3020                            1.300,00 zł.                                       1.800,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 4110                            3.500,00 zł.                                     27.000,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                            2.520,00 zł.                                     12.571,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85214 § 3110                            8.263,00 zł.                                   145.263,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85216 § 3110                            7.280,00 zł.                                     92.180,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85219 § 3020                            2.700,00 zł.                                       3.300,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                          48.380,00 zł.                                   148.180,00 zł.
    dz. 854 rozdz. 85415 § 3260                          15.565,00 zł.                                     18.565,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 3020                               300,00 zł.                                          850,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92195 § 4170                            1.400,00 zł.                                       4.400,00 zł.

c) w planie wydatków zmniejsza się:
    dz. 700 rozdz. 70005 § 4300  o kwotę             2.000,00 zł.   pl. po zm.                   26.734,85 zł.
    dz. 750 rozdz. 75022 § 4210                            1.500,00 zł.                                       4.000,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75023 § 4040                            1.000,00 zł.                                     81.000,00 zł.
    dz. 750 rozdz. 75075 § 4210                            1.150,00 zł.                                       4.250,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4040                            8.200,00 zł.                                   280.000,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4260                            2.000,00 zł.                                     54.260,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 4430                               500,00 zł.                                       5.850,00 zł.
    dz. 801 rozdz. 80113 § 4170                            5.000,00 zł.                                       6.000,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85202 § 4330                            1.200,00 zł.                                     35.400,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 3110                            3.500,00 zł.                                2.213.031,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 4040                               500,00 zł.                                       3.500,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                               300,00 zł.                                       4.818,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85212 § 4610                               500,00 zł.                                       1.000,00 zł.
    dz. 852 rozdz. 85219 § 4040                            1.500,00 zł.                                     14.500,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 4210                               300,00 zł.                                     74.675,69 zł.
    dz. 921 rozdz. 92195 § 4210                            1.600,00 zł.                                       8.400,00 zł.

d) w planie wydatków majątkowych  zmienia się:
     dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 Analiza i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chlebowie    
     zwiększa się o  kwotę  200,00 zł. plan po zmianach kwota  20.200,00 zł.

    dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 Przebudowa kotłowni w Zespole Szkolo-Przedszkolnym w Słodkowie  
     zwiększa się o kwotę  10.000,00 zł. plan po zmianach kwota 210.000,00 zł.

     dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 Analiza i projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w m. Słodków 
     zmniejsza się o kwotę 10.200,00 zł. plan po zmianach 9.800,00 zł.

     dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 Budowa kompleksu sportowego w ramach programu „Moje Boisko 
     Orlik 2012” w m. Żuki  zwiększa się o kwotę 4.000,00 zł. plan po zmianach 1.032.000,00 zł.
     dz. 926 rozdz. 92601 § 6050 Ogrodzenie i ułożenie chodnika pomiędzy boiskiem i halą sportową 
     w m. Słodków zmniejsza się o kwotę 4.000,00 zł. plan po zmianach  26.000,00 zł.
 
6. W Załączniku  Nr 4 do uchwały budżetowej : „ Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu   
    administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami„ wprowadza się zmiany  w  
    następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
    a) w planie dochodów zwiększa się:
     dz. 852 rozdz. 85213 § 2010  o kwotę               1.000,00 zł.    pl. po zm.                 5.000,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85295 § 2010                              8.400,00 zł.                                  17.500,00 zł.
 
7. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej: „ Wydatki związane z realizację zadań z zakresu 
    administracji rządowej i innych  zadań zleconych ustawami”   wprowadza się zmiany w 
    następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
 
a) w planie wydatków zwiększa się:
     dz. 852 rozdz. 85212 § 3020  o kwotę             1.300,00 zł.   pl. po zm.                  1.800,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85212 § 4110                            3.500,00 zł.                                  27.000,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85213 § 4130                            1.000,00 zł.                                    5.000,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85295 § 3110                            8.400,00 zł.                                  17.500,00 zł.
 
     b)   w planie wydatków zmniejsza się:
     dz. 852 rozdz. 85212 § 3110   o kwotę            3.500,00 zł.   pl. po zm.           2.213.031,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85212 § 4040                               500,00 zł.                                    3.500,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85212 § 4300                               300,00 zł.                                    4.818,00 zł.
     dz. 852 rozdz. 85212 § 4610                               500,00 zł.                                    1.000,00 zł.
 
§ 2. Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
Wójt
/-/ Karol Mikołajczyk
                                                                                                             
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy