2012

Uchwała Nr XXV/148/12Rady Gminy Turekz dnia 25 października 2012 r.w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała Nr XXV/148/12
Rady Gminy Turek
z dnia  25 października 2012  r.
 
w  sprawie zmian w budżecie  na  2012 rok.
 
 
       Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214-215, 235-237, 242 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r.Nr 157, poz. 1240 z późń. zm), Rada Gminy Turek uchwala co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XV/84/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 r. zmienionej:

- Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 84/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXI/125/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 98/12 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na  2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 109/12 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie na  2012 r.,
- Uchwałą Nr  XXIV/141/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.,
- Zarządzeniem Nr 120/2012 Wójta Gminy Turek z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:
   
a) w planie wydatków zwiększa się:   
dz. 754 rozdz. 75412 § 6050 o kwotę             14.500,00 zł.   pl. po zm.                 49.500,00 zł.
   
b) w planie wydatków zmniejsza się:
dz. 921 rozdz. 92109 § 6050  o kwotę            14.500,00 zł.   pl. po zm.           1.038.454,03 zł.
 
2. Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy