2012

Uchwała Nr XXVIII/163/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.

Uchwała Nr XXVIII/163/12
Rady Gminy Turek
z dnia 27 grudnia  2012 r.
 
w  sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 212, 214-215, 235-237,  242 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 r.  o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.Nr 157, poz. 1240 z późń. zm) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W Uchwale Nr XV/84/11 Rady Gminy Turek z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie budżetu na 2012 r. zmienionej:
- Uchwałą Nr XIX/112/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 84/2012  Wójta Gminy Turek z dnia 24 kwietnia 2012 r. . w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
- Uchwałą Nr XXI/118/12 Rady Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
- Uchwałą Nr XXI/125/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 98/12 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lipca 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie na  2012 r.
- Zarządzeniem Nr 109/12 Wójta Gminy Turek z dnia 31 sierpnia 2012 r.  w sprawie zmian w budżecie   na  2012 r.
- Uchwałą Nr XXIV/141/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 września 2012 r. w sprawie zmian w budżecie  na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 120/12 Wójta Gminy Turek z dnia 12 października 2012 r. w sprawie zmian w  budżecie na 2012 r.,
- Uchwałą Nr XXV/148/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 października 2012 r.  w sprawie zmian w  budżecie na 2012 r.
- Zarządzeniem Nr 124/12 Wójta Gminy Turek z dnia 29 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
- Zarządzeniem Nr 131/12 Wójta Gminy Turek z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 rok.
- Uchwałą Nr XXVII/158/12 Rady Gminy Turek z dnia 13 grudnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie na 2012 r.
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W § 1,  w ust. 1 dochody budżetu gminy kwotę 23.022.920,44 zł. zastępuje się kwotą  23.118.466,44 zł. z tego:
- dochody bieżące kwotę 20.921.123,91 zł. zastępuje się kwotą  21.016.669,91 zł.
 
2. W § 2, w  ust. 1 wydatki budżetu gminy kwotę  32.332.129,30 zł. zastępuje się kwotą 24.250.175,30 zł.

3. W § 2, w ust. 1, w pkt.1 wydatki bieżące kwotę  18.470.502,89 zł. zastępuje się kwotą  18.475.502,89 zł.
 
4. W § 2, w ust. 1, w pkt. 2 wydatki majątkowe kwotę 13.861.626,41 zł. zastępuje się kwotą 5.774.672,41 zł.
 
5. W § 3 Deficyt budżetu w kwocie  9.309.208,86 zł. zastępuje się kwotą 1.131.708,86 zł. i zostanie sfinansowany przychodami z tytułu: zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym,  wolnych  środków , jako nadwyżki środków pieniężnych  na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych.
 
6. W § 4  łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w kwocie 9.663.048,86 zł. zastępuje się kwotą  1.485.548,86 zł.
 
7. W załączniku Nr 1 „dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zwiększając dochody budżetu o kwotę 95.546,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
a) w planie dochodów wprowadza się :
    dz. 758 rozdz. 75802 § 2750 kwotę   19.327,00 zł.
b) w planie dochodów zwiększa się :
    dz. 758 rozdz. 75801 § 2920  o kwotę               76.219,00 zł.   pl. po zm.           5.982.746,00 zł.
 
8. W załączniku Nr 2 „wydatki ” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany , zmniejszając wydatki  budżetu o kwotę 8.081.954,00 zł. w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej :
a) w planie wydatków wprowadza się :
    dz. 921 rozdz. 92120 § 2710 kwotę  5.000,00 zł.
b) w planie wydatków zmniejsza się :
    dz. 010 rozdz. 01010 § 6050 o kwotę         7.300.001,05 zł.   pl. po zm.      1.214.316,90 zł.
    dz. 801 rozdz. 80101 § 6050                         127.000,00 zł.                            967.200,00 zł.
    dz. 921 rozdz. 92109 § 6050                         654.952,95 zł.                            383.501,08 zł.
    dz. 921 rozdz. 92120 § 6300                             5.000,00 zł.                                       0,00 zł.
 
9.  Załącznik Nr 3 „ Wydatki majątkowe na 2012 rok” do uchwały budżetowej otrzymuje nowe 
      brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
10. Załącznik Nr 6 „ Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok” otrzymuje nowe brzmienie załącznika
     Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
11. Załącznik   Nr 8 „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów 
     publicznych i dla   jednostek spoza sektora finansów publicznych „ do uchwały budżetowej  
     otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały .
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi  Gminy.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.
 
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:

 
Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2012 roku Radzie Gminy