2020

Zarządzenie Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r.

Zarządzenie Nr 9/2020

Wójta Gminy Turek

z dnia 26 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.869 ze zm.) oraz § 9 ust.2 Uchwały Nr XVII/101/19  Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

 • Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,
 • Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,
 • Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1.W §1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 46 809 169,00zł

1.Dochdy bieżące zwiększa się do kwoty 45 800 357,00zł

2. W §2 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 45 928 076,52zł

2. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42 876 797,48zł

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 4 600,00zł

 • W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85219

2010

4 500,00zł

855

85503

2010

100,00zł

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 4 600,00zł

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85203

4300

16 000,00zł

852

85219

4430

250,00zł

852

85219

3110

4 500,00zł

 •  W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

4040

362,00zł

15 362,00zł

855

85501

4040

305,00zł

4 675,00zł

855

85502

4040

65,00zł

3 465,00zł

855

85503

4300

100,00zł

11 100,00zł

855

85504

4010

603,00zł

52 603,00zł

 •   W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85203

4330

16 000,00zł

0zł

852

85219

4010

362,00zł

272 298,00zł

852

85219

4300

250,00zł

12 750,00zł

855

85501

4010

305,00zł

61 981,00zł

855

85502

4010

65,00zł

78 491,00zł

855

85504

4040

603,00zł

2 777,00zł

 5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85219

2010

4 500,00zł

855

85503

2010

100,00zł

 6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami „ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

 • W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

852

85219

3110

4 500,00zł

855

85503

4300

100,00zł

 • W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4040

305,00zł

4 675,00zł

855

85502

4040

65,00zł

3 465,00zł

 • W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

4010

305,00zł

61 981,00zł

855

85502

4010

65,00zł

68 491,00zł

 § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.