2020

Zarządzenie Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r.

Zarządzenie Nr 12/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 9 marca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 46 824 705,00 zł. Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 45 815 893,00 zł.

2. W §2 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 45 943 612,52 zł. Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42 892 333,48 zł.

3. W załączniku Nr 1 „Dochody” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 15 536,00 zł

- W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75107

2010

15 536,00zł

4. W załączniku Nr 2 „Wydatki” do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 15 536,00zł

- W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75107

4110

1 300,00zł

751

75107

4120

200,00zł

751

75107

4170

9 200,00zł

751

75107

4210

4 336,00zł

751

75107

4300

200,00zł

751

75107

4410

200,00zł

751

75107

4700

100,00zł

- W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4210

60 000,00zł

90 000,00zł

600

60016

4270

150 000,00zł

180 000,00zł

600

60016

4520

500,00zł

5 500,00zł

- W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4300

210 500,00zł

369 500,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75107

2010

15 536,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki  na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

- W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

751

75107

4110

1 300,00zł

751

75107

4120

200,00zł

751

75107

4170

9 200,00zł

751

75107

4210

4 336,00zł

751

75107

4300

200,00zł

751

75107

4410

200,00zł

751

75107

4700

100,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.