2020

Uchwała Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r.

Uchwała Nr XIX/119/20
Rady Gminy Turek

z dnia 22 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz.506 ze zm.) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §2 ust. 1 Wydatki budżetu dokonuje się następujących zmian:

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 42 877 597,48zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 932 879,04

2. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej dokonuje się  zmian w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej.

- w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

720

72095

4017

1 042,12zł

720

72095

4019

175,92zł

720

72095

4117

927,61zł

720

72095

4119

103,21zł

720

72095

4127

61,49zł

720

72095

4129

10,44zł

720

72095

4177

492,36zł

720

72095

4179

137,64zł

851

85111

6220

100 000,00zł

855

85505

2830

90 000,00zł

- w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

900

90095

6050

15 000,00zł

39 000,00zł

754

75412

4210

400,00zł

52 584,41zł

801

80101

4300

1 500,00zł

108 000,00zł

921

92109

4210

2,00zł

127 237,83zł

921

92195

4210

4 999,00zł

128 892,22zł

921

92195

4300

3 100,00zł

185 314,00zł

 - w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60014

6050

8 001,00zł

0zł

750

75023

4010

2 950,79zł

1 670 816,21zł

750

75075

4210

2 000,00zł

19 000,00zł

851

85111

6230

100 000,00zł

0zł

855

85505

2540

90 000,00zł

0zł

900

90095

6060

15 000,00zł

0zł

3. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej "Wydatki majątkowe" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

4. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej "Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej "Fundusz Sołecki" otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

/-/ Irenuesz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.