2020

Uchwała Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r.

Uchwała Nr XXI/125/20
Rady Gminy Turek

z dnia 23 marca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 657 405,00 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 054 593,00 zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 1 602 812,00 zł

2. W §2 ust.1  Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 46 776 312,52 zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 43 720 033,48 zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 3 056 279,04 zł

3. W § 12 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany zwiększa o kwotę 821 000,00zł do kwoty 2 517 619,63zł wydatki na finansowanie zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

4. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 832 700,00zł

- W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan

921

92109

6207

594 000,00zł

- W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75615

0310

138 700,00zł

4 581 700,00zł

756

75616

0310

100 000,00zł

1 550 000,00zł

5. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 832 700,00zł

- w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

851

85111

6300

5 000,00zł

- w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4210

 6 700,00zł

96 700,00zł

900

90002

4300

821 000,00zł

2 321 000,00zł

6. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 8 do uchwały budżetowej „Zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

8. W uchwale Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w §2 ust. 1 Wydatki budżetu dokonuje się sprostowania błędu pisarskiego w pkt 1 winno być wydatki bieżące zmniejsza się do kwoty 42 872 197,48zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.