2020

Zarządzenie Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r.

Zarządzenie Nr 19/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

- Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 47 769 369,72 zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 166 557,72 zł

2. W § 2 ust. 1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 46 888 277,24 zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 43 831 998,20 zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej ”Dochody budżetu„ wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 111 964,72 zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

854

85415

2030

59 265,00zł

852

85230

2030

50 492,20zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

2010

2 207,52zł

6 707,52zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej ”Wydatki„ wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 111 964,72 zł

1) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

754

75421

4210

34 000,00zł (z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe)

            50 000,00zł

852

85215

3110

3 000,00zł ( z rezerwy ogólnej)

6 500,00zł

801

80106

4040

861,00zł

35 577,00zł

851

85154

4700

250,00zł

750,00zł

852

85219

3110

2 207,52zł

6 707,52zł

852

85230

3110

50 492,20zł

100 492,20zł

854

85415

3240

59 265,00zł

84 265,00zł

855

85502

4300

5 400,00zł

7 400,00zł

921

92109

4040

330,00zł

7 090,00zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75818

4810

37 000,00zł

187 500,00zł

801

80106

4010

861,00zł

608 117,00zł

851

85154

4300

250,00zł

29 250,00zł

855

85502

4010

5 400,00zł

73 091,00zł

921

92109

4210

330,00zł

126 407,83zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

2010

2 207,52zł

6 707,52zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków zwiększa się:

 Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85219

3110

2 207,52zł

            6 707,52zł

855

85502

4300

5 400,00zł

7 400,00zł

2) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85502

4010

5 400,00zł

63 091,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.