2020

Zarządzenie Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 r.

Zarządzenie Nr 36/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 26 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy  Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie  Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 48 800 203,60zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 197 391,60zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 47 919 111,12zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 867 682,08zł

3. W złączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 502 566,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się;

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

474 300,00zł

2) w  planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

2010

28 166,00zł

43 702,00zł

855

85503

2010

100,00zł

200,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 502 566,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

474 300,00zł

751

75107

3030

25 400,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się;

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4110

289,39zł

1 589,39zł

751

75107

4120

26,54zł

226,54zł

751

75107

4170

3 324,00zł

12 524,00zł

855

85503

4300

100,00zł

11 200,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

527,72zł

3 808,28zł

751

75107

4300

200,00zł

0zł

751

75107

4410

46,21zł

153,79zł

751

75107

4700

100,00zł

0zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

2010

474 300,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

2010

28 166,00zł

43 702,00zł

855

85503

2010

100,00zł

200,00zł

6. W Załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

855

85504

3110

474 300,00zł

751

75107

3030

25 400,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4110

289,39zł

1 589,39zł

751

75107

4120

26,54zł

226,54zł

751

75107

4170

3 324,00zł

12 524,00zł

855

85503

4300

100,00zł

 200,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

527,72zł

3 808,28zł

751

75107

4300

200,00zł

0zł

751

75107

4410

46,21zł

153,79zł

751

75107

4700

100,00zł

0zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.