2020

Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 lipca 2020 r.

Zarządzenie Nr 41/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 10 lipca 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Działając w imieniu Wójta Gminy Turek jako jego zastępca, na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 39/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 7 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust. 1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 48 721 763,00zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 118 951,00zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 47 840 670,52zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 796 226,14zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 15 882,40zł

1) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

852

85219

2030

7 500,00zł

70 123,00zł

852

85230

2030

15 206,40zł

65 698,60zł

2) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

852

85213

2030

700,00zł

10 000,00zł

852

85216

2030

6 124,00zł

92 100,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 15 882,40zł

1) w planie wydatków zwiększa się;

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

72,96zł

5 814,35zł

801

80101

4170

1 210,00zł

32 230,00zł

801

80101

4280

300,00zł

8 000,00zł

852

85219

4010

7 500,00zł

279 798,00zł

852

85230

3110

15 206,40zł

115 698,60zł

855

85501

4010

1 121,00zł

62 822,74zł

855

85501

4110

201,00zł

12 153,00zł

855

85501

4120

28,00zł

1 662,00zł

855

85502

4210

1 500,00zł

3 500,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4410

72,96zł

280,83zł

801

80101

4300

500,00zł

107 500,00zł

801

80101

4430

1 010,00zł

11 640,00zł

852

85213

4130

700,00zł

13 304,00zł

852

85216

3110

6 124,00zł

143 638,00zł

855

85501

4260

1 350,00zł

150,00zł

855

85502

4360

1 500,00zł

200,00zł

5. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4210

72,96zł

5 814,35zł

855

85501

4010

1 121,00zł

62 822,74zł

855

85501

4110

201,00zł

12 153,00zł

855

85501

4120

28,00zł

1 662,00zł

855

85502

4210

1 500,00zł

3 500,00zł

2)  w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

751

75107

4410

72,96zł

280,83zł

855

85501

4260

1 350,00zł

150,00zł

855

85502

4360

1 500,00zł

200,00zł

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
/-/ Katarzyna Skotarek

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.