2020

Uchwała Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r.

Uchwała Nr XXII/138/20
Rady Gminy Turek

z dnia 4 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zwiększa się do kwoty 48 297 637,60zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 694 825,60zł

2. W §2 ust.1 Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 47 416 545,12zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 365 116,08zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 051 429,04zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 250 082,48zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75077

2057

59 241,00zł

750

75077

2059

10 759,00zł

855

85501

0920

500,00zł

855

85501

2910

5 000,00zł

855

85502

0920

700,00zł

855

85502

2910

7 000,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75801

2920

156 442,00zł

9 145 664,00zł

801

80104

2030

24 285,00zł

136 285,00zł

801

80106

2030

37 197,00zł

149 197,00zł

852

85219

2010

492,48zł

7 200,00zł

852

85213

2030

350,00zł

10 700,00zł

852

85216

2030

3 062,00zł

98 224,00zł

3) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

756

75621

0010

3 198,00zł

9 345 647,00zł

801

80103

2030

51 748,00zł

60 252,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 250 082,48zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

600

60016

6050

30 000,00zł

750

75023

4520

1 000,00zł

750

75077

4217

59 241,00zł

750

75077

4219

10 759,00zł

855

85501

4580

500,00zł

855

85502

4580

700,00zł

801

80148

2910

589,95zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4300

6 000,00zł

290 200,00zł

801

80101

4010

65 388,05zł

7 830 373,05zł

801

80101

4210

2 300,00zł

268 200,00zł

801

80101

4270

97 000,00zł

198 000,00zł

801

80146

4700

1 880,00zł

69 428,25zł

852

85213

4130

350,00zł

14 004,00zł

852

85216

3110

3 062,00zł

149 762,00zł

852

85219

3110

492,48zł

7 200,00zł

852

85219

4440

2 774,43zł

8 495,43zł

855

85501

4440

279,26zł

1 550,26zł

855

85501

2910

5 000,00zł

6 000,00zł

855

85502

2910

7 000,00zł

8 000,00zł

855

85502

4440

279,26zł

1 550,26zł

855

85504

4440

279,26zł

1 550,26zł

900

90015

6050

4 600,00zł

7 600,00zł

921

92109

4300

350,00zł

48 932,63zł

921

92195

4210

2 832,63zł

131 724,85zł

921

92195

4300

2 150,00zł

187 464,00zł

921

92195

6050

28 550,00zł

193 634,41zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6050

30 000,00zł

1 521 194,63zł

750

75023

4300

1 000,00zł

254 000,00zł

801

80101

4280

800,00zł

7 700,00zł

801

80101

4360

1 500,00zł

27 000,00zł

801

80146

4410

1 880,00zł

16 542,25zł

852

85219

4110

2 774,43zł

50 605,57zł

855

85501

4010

279,26zł

61 701,74zł

855

85502

4010

279,26zł

72 811,74zł

855

85504

4010

279,26zł

52 323,74zł

900

90095

4210

1 882,63zł

26 800,00zł

900

90015

4300

 4 600,00zł

400,00zł

921

92109

6050

38000,00zł

35 000,00zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.