2020

Uchwała Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 r.

Uchwała Nr XXIV/147/20
Rady Gminy Turek

z dnia 4 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca  2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, 

 

wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 48 182 966,00zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 327 507,00zł

2) Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 855 459,00zł

2. W §2 ust.1  Wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 47 301 873,52zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 117 885,14zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 2 183 988,38zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 538 797,00zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

700

70005

0550

13 600,00zł

600

60016

0950

1 800,00zł

700

70005

0760

1 480,00zł

750

75023

0920

7 600,00zł

750

75023

0940

1 600,00zł

750

75056

2010

31 556,00zł

926

92601

6207

94 979,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75077

2057

75 000,00zł

134 241,00zł

758

75801

2920

75 000,00zł

9 220 664,00zł

852

85219

2010

2 400,00zł

9 600,00zł

3) W planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6350

843 812,00zł

0zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 538 797,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75056

4010

28 486,15zł

750

75056

4110

2 060,21zł

750

75056

4120

293,64zł

750

75056

4210

716,00zł

855

85502

4260

150,00zł

855

85503

4210

200,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6050

15 382,63zł

45 382,63zł

750

75095

4300

5  000,00zł

31 000,00zł

750

75095

4430

2 000,00zł

49 800,00zł

801

80101

4210

3 344,00zł

271 544,00zł

801

80101

4217

75 000,00zł

134 241,00zł

801

80101

4240

75 000,00zł

129 000,00zł

801

80101

4430

155,00zł

11 795,00zł

801

80103

4300

10,00zł

3 560,00zł

801

80104

4330

64 059,00zł

1 064 059,00zł

801

80106

4300

40,00zł

3 340,00zł

852

85202

4330

50 000,00zł

207 735,00zł

852

85219

4010

2 400,00zł

282 198,00zł

921

92109

4210

3 800,00zł

145 707,83zł

921

92109

4300

4 000,00zł

52 582,63zł

921

92195

4300

6 500,00zł

193 964,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6050

859 194,63zł

662 000,00zł

801

80103

4360

10,00zł

1 490,00zł

801

80106

4360

40,00zł

710,00zł

801

80106

4430

155,00zł

1 245,00zł

855

85502

4300

150,00zł

7 250,00zł

855

85503

4300

200,00zł

11 000,00zł

921

92109

6050

10 500,00zł

24 500,00zł

921

92195

4210

1 000,00zł

125 709,51zł

921

92195

6050

6 144,00zł

187 490,41zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.