2020

Zarządzenie Nr 73/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 73/2020
Wójta Gminy Turek

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 257 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 9 ust. 2 Uchwały Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 54/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 60/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 62/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 30 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 65/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 13 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem 68/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 października 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXVI/167/20 Rady Gminy Turek z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 51 135 779,48zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 49 559 004,07zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 50 254 687,00zł

2) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 47 525 149,35zł

3. W złączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając dochody budżetu o kwotę 343 627,00zł

1) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

852

85214

2030

7 000,00zł

72 411,00zł

855

85502

2010

340 967,00zł

3 507 411,00zł

2) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

852

85213

2030

170,00zł

8 150,00zł

852

85216

2030

1 920,00zł

90 500,00zł

855

85504

2010

2 250,00zł

484 450,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu” wprowadza się zmiany, zwiększając wydatki budżetu o kwotę 343 627,00zł

1) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

750

75023

3020

7 200,00zł

29 200,00zł

801

80101

4260

220,00zł

85 720,00zł

801

80101

4270

3 400,00zł

232 120,00zł

801

80101

4280

50,00zł

7 400,00zł

801

80101

4300

3 370,00zł

114 270,00zł

801

80101

4360

200,00zł

26 800,00zł

801

80103

4240

600,00zł

4 950,00zł

801

80106

4240

400,00zł

4 200,00zł

801

80146

4700

270,00zł

76 542,25zł

852

85214

3110

7 000,00zł

193 111,00zł

853

85395

4217

875,16zł

11 026,99zł

853

85395

4219

51,36zł

648,53zł

855

85502

3110

321 732,00zł

3 263 183,00zł

855

85502

4110

15 998,00zł

160 693,00zł

855

85502

4210

803,00zł

4 303,00zł

855

85502

4300

2 434,00zł

10 884,00zł

855

85504

4300

400,00zł

1 700,00zł

2) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

750

75023

4700

7 200,00zł

27 800,00zł

801

80101

4210

4 220,00zł

269 567,00zł

801

80101

4240

1 370,00zł

136 084,00zł

801

80101

4410

600,00zł

5 813,00zł

801

80101

4430

800,00zł

8 879,00zł

801

80103

4280

600,00zł

850,00zł

801

80106

4410

150,00zł

150,00zł

801

80106

4430

500,00zł

605,00zł

801

80146

4410

270,00zł

14 428,25zł

852

85213

4130

170,00zł

11 454,00zł

852

85216

3110

1 920,00zł

142 038,00zł

853

85395

4017

444,56zł

30 152,88zł

853

85395

4019

26,17zł

1 773,69zł

853

85395

4117

130,54zł

7 022,62zł

853

85395

4119

7,57zł

413,22zł

853

85395

4127

17,97zł

959,63zł

853

85395

4129

1,04zł

56,44zł

853

85395

4177

282,09zł

9 014,71zł

853

85395

4179

16,58zł

530,29zł

855

85504

3110

2 100,00zł

468 900,00zł

855

85504

4010

81,00zł

62 673,74zł

855

85504

4110

15,00zł

10 931,00zł

855

85504

4120

4,00zł

1 614,00zł

855

85504

4210

450,00zł

3 690,00zł

5. W Załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

855

85502

2010

340 967,00zł

3 507 411,00zł

2) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

855

85504

2010

2 250,00zł

484 450,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Plan po zmianach

855

85504

4300

400,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

855

85502

3110

321 732,00zł

3 263 183,00zł

855

85502

4110

15 998,00zł

158 900,00zł

855

85502

4210

803,00zł

4 303,00zł

855

85502

4300

2 434,00zł

10 884,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianach

855

85504

3110

2 100,00zł

468 900,00zł

855

85504

4010

81,00zł

10 350,00zł

855

85504

4110

15,00zł

1 856,00zł

855

85504

4120

4,00zł

254,00zł

855

85504

4210

450,00zł

2 690,00zł

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.