2020

Uchwała Nr XXV/152/20 Rady Gminy Turek z dnia 29 września 2020 r.

Uchwała Nr XXV/152/20
Rady Gminy Turek

z dnia 29 września 2020 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713) oraz art.212, 214, 215, 222, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz.869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVII/101/19 Rady Gminy Turek z dnia 16 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020, zmienionej:

᠆ Zarządzeniem Nr 2/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XIX/119/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XX/123/20 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 9/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 lutego 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 12/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXI/125/20 Rady Gminy Turek z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 16/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 marca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 19/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 20 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 22/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 28 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020

᠆ Zarządzeniem Nr 25/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 28/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXII/138/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 36/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 czerwca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIII/141/20 Rady Gminy Turek z dnia 1 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 48/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Uchwałą Nr XXIV/147/20 Rady Gminy Turek z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 54/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020,

᠆ Zarządzeniem Nr 60/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 22 września 2020 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 Dochody budżetu zwiększa się do kwoty 49 120 038,31zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 543 262,90zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 1 576 775,41zł

2. W §2 ust.1 Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 48 238 945,83zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 45 423 408,18zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 2 815 537,65zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 800 715,71zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

600

60017

6330

500 000,00zł

600

60017

6300

150 000,00zł

758

75814

2030

77 652,88zł

758

75814

6330

43 316,41zł

854

85415

2040

1 335,00zł

921

92195

6300

28 000,00zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

852

85216

2030

320,00zł

92 420,00zł

855

85504

2010

91,42zł

474 391,42zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 800 715,71zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

854

85415

3260

1 335,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6050

650 000,00zł

1 312 000,00zł

700

70005

6060

12 000,00zł

72 000,00zł

700

70005

4530

5 000,00zł

15 000,00zł

754

75412

4210

3 300,00zł

41 884,41zł

801

80104

4330

136 869,29zł

1 200 928,29zł

801

80101

4210

1 603,00zł

271 147,00zł

801

80101

4240

1 300,00zł

134 300,00zł

801

80101

4300

2 400,00zł

110 900,00zł

801

80103

4210

1 750,00zł

17 250,00zł

801

80103

4300

350,00zł

6 260,00zł

801

80106

3020

2 500,00zł

21 806,00zł

801

80106

4210

1 000,00zł

17 000,00zł

801

80106

4300

290,00zł

3 630,00zł

801

80146

4700

5 844,00zł

77 272,25zł

852

85215

3110

2 100,00zł

8 600,00zł

852

85216

3110

320,00zł

143 958,00zł

855

85504

3110

91,42zł

459 091,42zł

855

85502

2910

5 000,00zł

13 000,00zł

900

90095

6050

8 233,58zł

32 233,58zł

921

92109

4010

28 500,00zł

107 860,00zł

921

92109

4210

5 077,20zł

150 785,03zł

921

92109

4270

23 895,73zł

111 470,40zł

921

92109

4300

25 320,00zł

77 902,63zł

921

92109

6050

1 000,00zł

25 500,00zł

921

92195

4270

2 600,00zł

6 600,00zł

926

92601

4300

380,00zł

38 800,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

6050

4 684,31zł

40 698,32zł

801

80101

3020

 2 500,00zł

464 392,00zł

801

80101

4280

650,00zł

7 350,00zł

801

80101

4360

900,00zł

26 600,00zł

801

80101

4410

1 837,00zł

6 413,00zł

801

80101

4430

116,00zł

9 679,00zł

801

80103

4260

1 500,00zł

6 500,00zł

801

80103

4280

100,00zł

1 450,00zł

801

80103

4360

200,00zł

1 290,00zł

801

80103

4410

300,00zł

300,00zł

801

80106

4260

850,00zł

3 200,00zł

801

80106

4410

300,00zł

300,00zł

801

80106

4430

140,00zł

1 105,00zł

801

80146

4210

2 000,00zł

32 844,50zł

801

80146

4410

3 844,00zł

12 698,25zł

700

70005

4590

12 000,00zł

38 000,00zł

900

90004

6050

20 000,00zł

0zł

900

90015

6050

1 000,00zł

9 600,00zł

900

90095

4210

800,00zł

28 000,00zł

921

92195

4210

29 322,20zł

96 387,31zł

921

92195

4300

1 800,00zł

192 764,00zł

921

92195

6050

14 000,00zł

173 490,41zł

926

92601

4010

28 500,00zł

4 260,00zł

5. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 5 do uchwały budżetowej „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz Sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie przekazania Sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Turek za 2020 rok Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2020 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
za okres od początku roku do 30 września 2020 r.
za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
za okres od początku roku do dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020.
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2020
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2020 rok.