2021

Uchwała Nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 r.

Uchwała Nr XXIX/202/21
Rady Gminy Turek

z dnia 22 lutego 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 50 168 933,00zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 812 079,00zł

2) Dochody majątkowe zwiększa się do kwoty 3 356 854,00zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 51 607 840,52zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 132 182,60zł

2) Wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 7 475 657,92zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 202 983,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

750

75056

2010

12 983,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

700

70005

0750

10 000,00zł

25 000,00zł

700

70005

0970

5 037,00zł

8 037,00zł

756

75615

0310

30 000,00zł

4 616 000,00zł

756

75616

0310

54 600,00zł

1 612 030,00zł

756

75616

0360

15 000,00zł

57 000,00zł

756

75616

0500

65 000,00zł

465 000,00zł

926

92601

6300

25 000,00zł

100 000,00zł

3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75801

2920

14 637,00zł

9 764 767,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 202 983,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

756

75056

4010

10 118,00zł

756

75056

4110

2 100,00zł

756

75056

4120

200,00zł

756

75056

4210

565,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

010

01010

6050

290 000,00zł

656 000,00zł

600

60016

6050

20 000,00zł

1 953 823,30zł

801

80101

4300

4 500,00zł

110 000,00zł

921

92109

6050

52 000,00zł

133 959,62zł

926

92601

6050

125 000,00zł

233 902,75zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4210

4 537,53zł

31 212,04zł

900

90015

4300

1 000,00zł

7 600,00zł

900

90015

6010

290 000,00zł

10 000,00zł

900

90015

6050

 3 000,00zł

26 500,00zł

921

92109

4210

1 700,00zł

67 995,41zł

921

92195

4300

1 262,47zł

80 486,53zł

5. Załącznik Nr 3 „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik Nr 4 „Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik Nr 3 „Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej Fundusz Sołecki otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok