2021

Uchwała Nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 r.

Uchwała Nr XXXI/205/21
Rady Gminy Turek

z dnia 30 marca 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, -Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 53 508 349,00zł

1) Dochody bieżące zwiększa się do kwoty 46 897 475,00zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 54 947 256,52zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 247 550,60zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zwiększa się o kwotę 18 500,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

851

85195

0970

1 500,00zł

852

85295

2700

3 000,00zł

855

85501

0920

5 000,00zł

855

85502

0920

5 000,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

2910

2 000,00zł

7 000,00zł

855

85502

2910

2 000,00zł

7 000,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 18 500,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

851

85195

4170

1 500,00zł

852

85295

4010

1 492,11zł

852

85295

4110

446,84zł

852

85295

4120

61,05zł

852

85295

4170

1 000,00zł

855

85501

4580

5 000,00zł

855

85502

4580

5 000,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85501

2910

2 000,00zł

7 000,00zł

855

85502

2910

2 000,00zł

7 000,00zł

801

80101

4040

5 500,00zł

600 540,00zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4010

5 500,00zł

7 592 211,00zł

5. W uchwale Nr XXX /203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 dokonuje się sprostowania polegającego na oznaczeniu postanowień uchwały błędnie wprowadzono oznaczenie „§2” winien być „§1” . Ponadto dokonuje się sprostowania błędów pisarskich: w §1 pkt.4 winno być: „W  załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 3 258 797,00zł” , w §1 pkt 4, 1) w planie wydatków wprowadza się winno być: w dz.900 rozdz. 90005, paragraf 6057, kwota planu to kwota 2 461 328,00zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok