2021

Uchwała Nr XXXII/211/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 r.

Uchwała Nr XXXII/211/21
Rady Gminy Turek

z dnia 31 maja 2021 r.

w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713 ze zm.) oraz art. 212, 214, 215, 223, 235-237, 258 i 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. 2021 r., poz. 305) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXVIII/200/21 Rady Gminy z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXIX/202/21 Rady Gminy z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Uchwałą Nr XXX/203/21 Rady Gminy z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą Nr XXXI/205/21 Rady Gminy z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021 rok,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.1 dochody budżetu zmniejsza się do kwoty 50 852 927,05zł

1) Dochody bieżące zmniejsza się do kwoty 47 138 032,05zł

2) Dochody majątkowe zmniejsza się do kwoty 3 714 895,00zł

2. W §2 ust.1Wydatki budżetu zmniejsza się do kwoty 53 061 834,57zł

1) Wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 44 671 107,65zł

2) Wydatki majątkowe zmniejsza się do kwoty 8 390 726,92 zł

3. W § 3 uchwały budżetowej deficyt budżetu zwiększa się do kwoty 2 208 907,52zł zostanie on sfinansowany w kwocie 1 438 907,52zł przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz w kwocie 770 000,00zł z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy.

4. Dokonuje się zmiany w §4 uchwały budżetowej otrzymuje on brzmienie „Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 3 090 000,00zł , w kwocie 2 320 000,00zł stanowią przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, oraz w kwocie 770 000,00zł z wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy” .

5. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej dochody budżetu zmniejsza się o kwotę 2 981 709,00zł

1) w planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

756

75618

2680

49 857,90zł

600

60016

6300

110 625,00zł

2) w planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80104

2030

2 687,00zł

142 687,00zł

801

80106

2030

19 165,00zł

169 165,00zł

851

85195

0970

3 000,00zł

4 500,00zł

3) w planie dochodów zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60017

6350

3 006 604,00zł

0zł

750

75023

0970

156,90zł

14 162,10zł

756

75615

0310

35 000,00zł

4 581 000,00zł

756

75616

0310

100 000,00zł

1 512 030,00zł

801

80103

2030

25 283,00zł

39 717,00zł

6. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej wydatki budżetu zmniejsza się o kwotę 2 211 709,00zł

1) w planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

754

75410

6170

15 000,00zł

851

85195

4010

3 772,48zł

851

85195

4110

645,08zł

851

85195

4120

61,38zł

851

85195

4710

21,06zł

801

80103

4270

5 800,00zł

2) w planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

600

60016

4430

1 000,00zł

3 500,00zł

600

60016

6050

110 625,00zł

2 064 448,30zł

750

75023

4010

43 110,00zł

1 855 462,00zł

750

75023

4110

2 000,00zł

357 000,00zł

750

75023

4430

18 000,00zł

38 000,00zł

750

75095

4430

1 000,00zł

28 000,00zł

801

80101

4010

12 000,00zł

7 604 211,00zł

801

80101

4240

2 500,00zł

52 500,00zł

801

80103

4210

3 450,00zł

21 450,00zł

801

80113

4010

20 160,00zł

302 946,00zł

851

85154

4210

7 200,00zł

12 000,00zł

900

90015

6050

30 000,00zł

56 500,00zł

921

92109

4430

1 000,00zł

3 000,00zł

921

92109

6050

4 000,00zł

137 959,62zł

926

92601

4430

500,00zł

4 000,00zł

926

92601

6050

48 000,00zł

281 902,75zł

3) w planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

750

75023

4210

1 000,00zł

165 012,92zł

851

85195

4170

1 500,00zł

0zł

801

80101

4170

2 500,00zł

34 300,00zł

801

80101

4210

2 000,00zł

259 000,00zł

801

80101

4280

500,00zł

8 600,00zł

801

80101

4410

800,00zł

5 000,00zł

801

80101

4430

2 000,00zł

11 400,00zł

801

80103

4280

200,00zł

800,00zł

801

80103

4430

150,00zł

600,00zł

801

80106

4260

2 500,00zł

3 850,00zł

801

80106

4280

100,00zł

400,00zł

801

80106

4430

500,00zł

2 000,00zł

851

85154

4300

7 200,00zł

20 580,00zł

921

92109

4210

2 500,00zł

65 495,41zł

600

60017

6050

2 516 604,00zł

1 510 000,00zł

600

60016

4300

1 500,00zł

458 500,00zł

7. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej „Wydatki majątkowe” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik Nr 6 do uchwały budżetowej „Przychody i rozchody budżetu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

9. Załącznik Nr 10 do uchwały budżetowej „Fundusz sołecki” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok