2021

Zarządzenie Nr 69/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2021 r.

Zarządzenie Nr 69/2021
Wójta Gminy Turek

z dnia 26 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021

Na podstawie art.257 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 roku poz.305) oraz § 10 ust. 2 Uchwały Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021 zarządzam, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XXVII/177/20 Rady Gminy Turek z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021, zmienionej:

- Zarządzeniem Nr 3/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 15 stycznia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXVIII/200/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXIX/202/21 Rady Gminy Turek z dnia 22 lutego 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXX/203/21 Rady Gminy Turek z dnia 1 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 11/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 3 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 13/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 9 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXI/205/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 19/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 31 marca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 24/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 26 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 27/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 kwietnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXII/211/21 Rady Gminy Turek z dnia 31 maja 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 36/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 14 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXIII/217/21 Rady Gminy Turek z dnia 25 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 42/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 30 czerwca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Uchwałą nr XXXIV/227/21 Rady Gminy Turek z dnia 19 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

- Zarządzeniem Nr 49/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 29 lipca 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021

- Zarządzeniem Nr 53/2021 Wójta Gminy Turek z dnia 11 sierpnia 2021 roku w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021,

wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 dochody budżetu zwiększa się do kwoty 51 808 084,21zł

1) dochody bieżące zwiększa się do kwoty 47 929 689,21zł

2. W § 2 ust.1 wydatki budżetu zwiększa się do kwoty 55 212 464,30zł

2) wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 46 190 117,88zł

3. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej „Dochody budżetu” wprowadza się zmiany zwiększając dochody budżetu o kwotę 129 448,31zł

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

801

80153

2010

126 738,31zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

2010

2 710,00zł

15 680,00zł

4. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej „Wydatki budżetu ” wprowadza się zmiany zwiększając wydatki budżetu o kwotę 129 448,31zł

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

801

80153

4210

1 254,82zł

801

80153

4240

125 483,49zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

801

80101

4210

950,00zł

247 150,00zł

801

80101

4270

1 600,00zł

157 100,00zł

801

80101

4410

500,00zł

7 500,00zł

801

80103

4210

2 500,00zł

23 950,00zł

855

85502

2910

2 500,00zł

9 500,00zł

855

85504

4210

6 000,00zł ( z rezerwy ogólnej dla GOPS z przeznaczeniem asystent Rodziny

7 000,00zł

855

85513

4130

2 710,00zł

15 680,00zł

3) W planie wydatków zmniejsza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

758

75818

4810

6 000,00zł

207 000,00zł

801

80101

4170

1 600,00zł

29 500,00zł

801

80101

4360

2 000,00zł

28 500,00zł

801

80101

4430

500,00zól

10 900,00zł

801

80103

4260

1 000,00zł

10 600,00zł

801

80103

4280

200,00zł

600,00zł

801

80103

4430

150,00zł

450,00zł

801

80106

4280

100,00zł

300,00zł

855

85501

2910

2 500,00zł

4 500,00zł

5. W załączniku Nr 4 do uchwały budżetowej ”Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie dochodów wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

801

80153

2010

126 738,31zł

2) W planie dochodów zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

2010

2 710,00zł

15 680,00zł

6. W załączniku Nr 5 do uchwały budżetowej ”Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych odrębnymi ustawami„ wprowadza się zmiany w następujących podziałkach klasyfikacji budżetowej:

1) W planie wydatków wprowadza się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota planu

801

80153

4210

1 254,82zł

801

80153

4240

125 483,49zł

2) W planie wydatków zwiększa się:

Dział

Rozdział

Paragraf

Kwota

Plan po zmianie

855

85513

4130

2 710,00zł

15 680,00zł

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie przekazania informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2021 roku Radzie Gminy Turek i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany budżetu Gminy Turek na 2021 rok
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie zmian w budżecie Gminy Turek na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie uchwały budżetowej na rok 2021
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Turek na 2021 rok.
w sprawie projektu budżetu Gminy Turek na 2021 rok