Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027

UCHWAŁA NR VI/29/19 RADY GMINY TUREK z dnia 28 stycznia 2019 r.


Uchwała Nr VI/29/19

Rady Gminy Turek

z dnia 28 stycznia 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/ 17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały obejmujący: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania długu otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr I do niniejszej uchwały.

Załacznik Nr 2 do niniejszej uchwały obejmujący: wieloletnie przesięwzięcia finansowe, otrzymuje nowe brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:


Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.