Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027

Uchwała Nr IV/17/18 Rady Gminy Turek z dnia 20 grudnia 2018 r.

Uchwała Nr IV/17/18

Rady Gminy Turek

z dnia 20 grudnia 2018 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

Na podstawie art. 18 ust.2 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2018 roku poz.994 ze zm.) oraz art. 226,227-228,230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala co następuje.

§ 1.Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turek obejmującą: dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu , przeznaczenie nadwyżki lub sposobu sfinansowania długu zgodnie z załącznikiem Nr I do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przesięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągnięcia zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLI/265/17 Rady Gminy Turek z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2018-2027 wraz ze zmłanamł.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem od 1 stycznia 2019 roku.


Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:

 


Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.