Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019-2027

Zarządzenie Nr 94/2018 Wójta Gminy Turek z dnia 13 listopada 2018 r.

Zarządzenie Nr 94/2018
Wójta Gminy Turek
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.


Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 230 ust. I i ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Wójt Gminy Turek zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy turek na lata 2019-2027 podlega przedstawieniu Radzie Gminy Turek oraz Regionalnej izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania.

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Turek
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.
w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Turek.
w sprawie ustalenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.