Pomoc społeczna

Z dniem 1 maja 2004 r. weszła w życie nowa ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (Dz. U. z 2013r. poz. 182 z późn. zm.), w której zmieniły się zadania w zakresie pomocy społecznej oraz zasady i tryb ich udzielania. Zmieniła się również organizacja pomocy społecznej oraz zasady i tryb postępowania kontrolnego w zakresie pomocy społecznej.
Pomoc społeczna umożliwia przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Pomoc społeczna wspiera ich w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem.

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

• przyznawaniu i wypłacaniu świadczeń,
• pracy socjalnej,
• prowadzeniu i rozwoju niezbędnej infrastruktury socjalnej,
• analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,
• realizacji zadań wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,
• rozwijaniu nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.
 
Główne cele pomocy społecznej:
• wsparcie osób i rodzin w przezwyciężeniu trudnej sytuacji życiowej, doprowadzenie - w miarę możliwości - do ich życiowego usamodzielniania i umożliwienie im życia w warunkach odpowiadających godności człowieka,
• zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej - dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, w wieku poprodukcyjnym i osobom niepełnosprawnym,
• zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia,
• zapewnienie profesjonalnej pomocy rodzinom dotkniętym skutkami patologii społecznej, w tym przemocą w rodzinie,
• integracja ze środowiskiem osób wykluczonych społecznie,
• stworzenie sieci usług socjalnych adekwatnych do potrzeb w tym zakresie.
• Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom, których dochód na osobę nie przekracza (art.8 p.1 ustawy o pomocy społecznej):
• osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł;
• osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł;
• rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
Przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej:
• ubóstwa,
• sieroctwa,
• bezdomności,
• bezrobocia,
• niepełnosprawności,
• długotrwałej lub ciężkiej choroby,
• przemocy w rodzinie,
• potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
• bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
• braku umiejętności przystosowania do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze,
• trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy,
• trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
• alkoholizmu lub narkomanii,
• zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
• klęski żywiołowej lub ekologicznej.
• Rodzaj, forma i rozmiar świadczenia dostosowywane są nie tylko do okoliczności uzasadniających przyznanie pomocy, ale także do celów i możliwości pomocy społecznej.
• Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są zobowiązane do współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej. Brak takiego współdziałania, odmowa zawarcia kontraktu socjalnego niedotrzymanie jego postanowień, nieuzasadniona odmowa podjęcia pracy przez osobę bezrobotną lub nieuzasadniona odmowa podjęcia leczenia odwykowego w zakładzie lecznictwa odwykowego przez osobę uzależnioną, mogą stanowić podstawę do odmowy świadczenia, uchylenia decyzji o przyznaniu świadczenia lub wstrzymania świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. W przypadku stwierdzenia przez pracownika socjalnego marnotrawienia przyznanych świadczeń, ich celowego niszczenia lub korzystania w sposób niezgodny z przeznaczeniem bądź marnotrawienia własnych zasobów finansowych może nastąpić ograniczenie świadczeń, odmowa ich przyznania albo przyznanie pomocy w formie świadczenia niepieniężnego. W przypadku stwierdzonych przez pracownika socjalnego dysproporcji miedzy udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, wskazującą, że osoba ta lub rodzina jest w stanie przezwyciężyć trudną sytuację życiową, wykorzystując własne zasoby majątkowe, w szczególności w przypadku posiadania znacznych zasobów finansowych, wartościowych przedmiotów majątkowych lub nieruchomości, można odmówić przyznania świadczenia.

Na podstawie przeprowadzonego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania rodziny, osoby przeprowadzonego przez pracownika socjalnego GOPS ustala się sytuację osobistą, rodzinną majątkową dochodową, zdrowotną a także ustala się inne okoliczności mające wpływ na formę i rodzaj przyznania pomocy.
Właściwość miejscową gminy ustala się według miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie.
Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał świadczenie, o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.
Decyzje o przyznaniu świadczeń wydawane są w formie pisemnej. Od decyzji wydanej przez Ośrodek przysługuje Klientowi prawo do odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie.

Zasiłek stały

Prawo do świadczenia posiada osoba całkowicie niezdolna do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli dochód osoby ubiegającej się jak i rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego.

Zasiłek okresowy
Może być przyznany osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód rodziny nie przekracza kryterium dochodowego osoby lub rodziny, w szczególności na:
• długotrwałą chorobę,
• niepełnosprawność,
• bezrobocie.

Zasiłek celowy

Prawo do świadczenia posiada osoba bądź rodzina, której dochód nie przekracza kryterium dochodowego oraz spełniona jest jedna z w/w okoliczności.

Zasiłek celowy specjalny
Może być przyznany w szczególnie trudnych i uzasadnionych okolicznościach przy przekroczonym kryterium dochodowym.

Dożywianie

Na podstawie wieloletniego programu wspierania finansowego Gminy w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020 gmina może udzielić wsparcia przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych w art. 7 pkt. 2-15 lub innych okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej: 

- w formie świadczeń pieniężnych w postaci zasiłków celowych na zakup posiłku lub żywności osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 100% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej
- w formie świadczeń niepieniężnych w postaci posiłków osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 150% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy społecznej.

- w formie świadczeń rzeczowych w postaci produktów żywnościowych osobom spełniającym kryterium dochodowe w wysokości 100% kryterium, o którym mowa w art.8 ust.1 ustawy o pomocy Społecznej.
.
Dożywianie jest świadczeniem z pomocy społecznej tak jak inne świadczenia na podstawie których ustala się i gromadzi materiał dowodowy (wywiad środowiskowy oraz niezbędne dokumenty w sprawie) właściwy do przyznania lub odmowy tej formy pomocy.