Biblioteka Publiczna Gminy Turek w Słodkowie

Biblioteka Publiczna Gminy Turek w Słodkowie

 
 
 
 
     BIBLIOTEKA PUBLICZNA GMINY TUREK W SŁODKOWIE
 
62-700 TUREK
   woj. wielkopolskie
tel. (63) 278 42 76
 
 
 
  
Dyrektor: Kamila Serafińska

Siedziba biblioteki do odwołania znajduje się w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Słodkowie

(wejście od strony byłego Gimnazjum)

 
 
 
 
Godziny pracy biblioteki:
 
Poniedziałek - 8:00-16:00

Wtorek - nieczynne

Środa - 10:00-18:00

Czwartek - 8:00-16:00

Piatek - 10:00-18:00
 

 

 

Klauzula informacyjna dla czytelnika/ użytkownika Biblioteki

                                   

  Klauzula informacyjna dla czytelnika/ użytkownika Biblioteki

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w spawie swobodnego przepływu takich danych oraz dyrektywy 95/46WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

 

1)     Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Turek  w Słodkowie, Słodków 45, 62-700 Turek.

2)     Kontakt do inspektora ochrony danych, adres e-mail: inspektor@osdidk.pl

3)     Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest przepis prawa: Ustawa z dn. 27.06. 1997 r. o bibliotekach (art. 4, ust 1, pkt.2).

4)     Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego, do którego wypełnienia jest zobowiązany administrator (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) w celu zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów, w tym dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych i prowadzenia statystyk dotyczących korzystania z Biblioteki oraz na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 pkt a RODO) w celu powiadamiania o zobowiązaniach wobec Biblioteki, nowościach czytelniczych, organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich.

5)     Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do korzystania z zasobów biblioteki. Konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości korzystania z większości usług i zasobów Biblioteki.

6)     Pani/Pana dane będą udostępniane innym upoważnionym odbiorcą na podstawie przepisów prawa.

7)     Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres pozostawania czytelnikiem Biblioteki, jednak nie dłużej niż 5 lat od końca roku, w którym ostatni raz wypożyczono książkę oraz dla osób korzystających z czytelni 5 lat od daty upływu ważności karty;

8)     W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 

  • prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;

  • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych,

  • prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

o   dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,

o   osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,

o   osoba, której dane dotyczą wycofała zgodę na przetwarzanie danych osobowych, która jest podstawą przetwarzania danych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych,

o   dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,

o   dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

  • prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku, gdy:

o   osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,

o   przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,

o   Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń;

  • prawo do przenoszenia danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   przetwarzanie danych odbywa się na podstawie umowy zawartej z osobą, której dane dotyczą lub na podstawie zgody wyrażonej przez tą osobę,

o   przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany; 

  • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki:

o   zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją, w przypadku przetwarzania danych na podstawie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora,

o   przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem. 

8)     Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do UODO, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27  kwietnia 2016 r.

9)     Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 

ADMINISTRATOR DANYCH 
Kierownik Biblioteki Publicznej Gminy Turek

 

 

Ochrona Danych Osobowych


Administrator Danych Osobowych

Kamila Serafińska

Słodków 45

62-700 Turek

 

Inspektor Ochrony Danych

Ewa Galińska

ul. Ogrodowa 4

62-700 Turek

tel. 63 279 40 64

e-mail: inspektor@osdidk.pl


Katalogowanie księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie


Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w Słodkowie jest w trakcie katalogowania w systmie SOWA 2/MARC 21.

Informację o zbiorach można znaleść w katalogu o-line:

http://www.slodkow-bpg.sowwwa.pl/