Ogłoszenia i obwieszczenia

Obwieszczenie Burmistrza Gminy i Miasta Tuliszków z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Do pobrania:

Lista wiadomości
dot. inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej Nr 72 na odcinku Tuliszków-Słodków"
dot. inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej Nr 72 na odcinku Tuliszków-Słodków"
dot. inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej Nr 72 na odcinku Tuliszków-Słodków"
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony środowiska dla województwa wielkopolskiego do roku 2030 wraz z projektem Prognozy oddziaływania na środowisko
w sprawie decyzji środowiskowych dot. Inwestycji "Rozbudowa drogi krajowej Nr 72 na odcinku Tuliszków - Słodków
dotyczy wniosku z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na: „Budowie instalacji fotowoltaicznych na działce o nr ewid. 169 w miejscowości Żuki, gmina Turek".
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie drogi krajowej nr 72 na odcinku Tuliszków-Słodków
dotyczy utrzymania w mocy decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na eksploatacji piasków ze złoża kruszywa naturalnego "Słodków Kolonia" na obszarze części działki o nr ewidencyjnym 92/2 w obrębie Słodków Kolonia.
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektów Programów ochrony powietrza
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie części lasu na pow. 0,27 ha, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na dz. nr 128, obręb Dzierżązna, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK_KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb Kowale Księże, gmina Turek
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny na działce nr 85/17 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy postepowania administracyjnego wszczętego w dniu 14 czerwca 2018 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK_KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb 0010 Kowale Księże, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie stacji bazowej telefonii komórkowej T-Mobile Polska S.A. nr 44339/63159 PKO_TUREK _KOWALE KSIĘŻE, na działce o nr ewid. 554/6 obręb Kowale Księże, gmina Turek".
o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania - aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.
PORADNIKI SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce o numerze ewidencyjnym 306, obręb Kalinowa, gmina Turek"
dotyczy zmiany sposobu informowania stron postępowania w czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20
dotyczy wydania decyzji o pozwoleniu na budowę dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów ze zmianą sposobu użytkowania budynku garażowo-gospodarczego na pomieszczenia stacji demontażu pojazdów oraz budowie wiaty na działce o nr ewid. 299 w miejscowości Dzierżązna
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Zmiana lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny o pow. 0,18 ha na działce nr ewid. 189 oraz o pow. 0,17 ha na działce nr ewid. 192, obręb Dzierżązna, gm. Turek".pdf
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa, na użytek rolny na działce 200/9, obręb Żuki, gmina Turek
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Punkt przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Dzierżązna, gmina Turek".
dotyczy wniosku sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie drogi gminnej na odcinku Obrzębin - Słodków Kolonia - Etap I, II, III, IV".
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „przebudowie linii napowietrznej WN 110 kV relacji Adamów - Janiszew polegającej na wymianie przewodów roboczych na 3xAFLS 10-240 mm2 i dostosowaniu do temperatury projektowej +80 st. C".
dotyczy przedsięwzięcia pn.: „Budowa elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. Mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działce o nr ewid. 179/3 obręb Obrzębin, gmina Turek."
dotyczy wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
dotyczy wniosku z dnia 14 grudnia 2015 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia, polegającego na budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 238 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 173/2 i 174/2 obręb Kalinowa, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej wraz infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 238 obręb Turkowice, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie kanałów bocznych i odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Cisew, Obrzębin, Słodków Kolonia i Żuki.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na działce nr 270 , obręb Budy Słodkowskie, gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi powiatowej nr 4583P Dzierzbin-Smaszew-Wrząca na odcinku Piętno-Wrząca o długości 5,070 km, od 13+142 do 18+482 km wraz z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 4488 Grzymiszew-Piętno-Malanów w m. Piętno.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła mlecznego na działce o nr ewid. 22/1 obręb Wietchinin, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie obory dla bydła opasowego na działce o nr ewid. 274 obręb Wietchinin, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu, niestanowiącego własności Skarbu Państwa na użytek rolny, na dz. nr282, obręb Chlebów, gmina Turek
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni słonecznej - urządzeń infrastruktury technicznej w postaci wolnostojących ogniw fotowoltaicznych o łącznej max. mocy produkowanej energii elektrycznej do 1 MW wraz z inwerterami, złączami kablowymi, przyłączem elektroenergetycznym oraz stacją transformatorową, realizowanego na działkach o nr ewid. 203/27 i 203/2 obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na utworzeniu „Punktu zbierania i przetwarzania odpadów w miejscowości Żuki, gm. Turek na działce o numerze ewidencyjnym 92".
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej (odkrywkowej) eksploatacji kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego Dzierżązna w obrębie POLA C, na działkach o nr ewid. 134/1, 134/2, 135/1 oraz 135/3 obręb Dzierżązna, gmina Turek
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie obory dla bydła opasowego na działce o nr ewid. 274 obręb Wietchinin, gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na: wydobywaniu kopaliny ze złoża „Dzierżązna VIII" na działkach o nr ewid. 9/1 i 10/1 obręb Dzierżązna, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 40/8 obręb Warenka, gmina Turek.
dotyczy zawiadomienia o wniesieniu odwołania od decyzji znak: GKI-GI.6220.11.2012 z dnia 4 września 2014 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
dotyczy zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
dotyczy zawiadomienia stron postępowania o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na "Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegeim kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin".pdf
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115, obręb Wietchinin"
dotyczy zawiadomienia o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięzięcia pn. „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na budowie lakierni samochodowej na działce o nr ewid. 97/2 obręb Grabieniec, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża "Dzierżązna VIII" na działce o nr ewid.9/1 obręb Dzierżązna, gmina Turek
dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew”
dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew”
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
- zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 79/6 obręb Obrzębin, gmina Turek.
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
- dotyczy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych, na działce o nr ewid. 115, obręb Wietchinin, gm. Turek, powiat turecki, woj. wielkopolskie.
o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach celem uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, wydawanego na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach dla istniejącej stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji na działce o nr ewid. 79/6 obręb Obrzębin, gmina Turek.
dotyczy budowy kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Obrzębin, etap I, na działkach: 97/2, 96/6, 98/1, 100/5, 113/4, 114/1, 116/8, 118/4, 124/6, 127/13, 128/3, 131/10, 139, 141, 260, 261, 284, 140, 265, 116/19, 278, 279, 94/1, 94/2, 94/9, 95/4, 95/5, 95/7, 96/7, 97/4, 100/3, 100/4, 100/5, 135/1, 264, 280, 94/6, 127/15, 263 obręb Obrzębin, gmina Turek, 25, 34/22, 22/1 obręb Turek C, gmina miejska Turek.
dotyczy przedsięwzięcia „Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", polegającego na: budowie 2 elektrowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach o nr ewid. 633/9, 633/2, 634/29, 633/6, 308/1, 199, 308, 634/21, 634/22, 634/23, 634/24 obręb Kalinowa, gmina Turek oraz na działkach o nr ewid. 487/2 i 485 obręb Bogdałów, gmina Brudzew.
dotyczy „Budowy jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie jednej elektrowni wiatrowej o mocy do 2,5 MW wraz z przebiegiem kabli i dróg dojazdowych na działce o nr ewidencyjnym 115 obręb Wietchinin”.
- dotyczy przedsięwzięcia pn. "Zespół Elektrowni Wiatrowych Turek Pilot wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", obręb Kalinowa, Gmina Turek
dotyczy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na zmianie lasu na użytek rolny na dz. ewid. 1/1 obręb Warenka, gmina Turek.
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na: budowie elektrowni wiatrowej wraz z niezbędna infrastrukturą w miejscowości Cisew, na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi 140, 182, 183 i 184 zlokalizowanych w miejscowości Cisew, gmina Turek.
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia dla przedsiębiorstwa "Sintur" Sp. z o.o. Zakładu Pracy Chronionej, z siedzibą w Szadowie Pańskim 34, 62-700 Turek, pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód
z a w i a d a m i a m że w dniu 13 października 2009 r. Wójt Gminy Turek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Chlebów" o długości 500 m na działkach o nr ew.
z a w i a d a m i a m że w dniu 12 października 2009 r. Wójt Gminy Turek wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie drogi gminnej w miejscowości Budy Słodkowskie"