2020 rok

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

WÓJT GMINY TUREK

na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/112/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok"

ogłasza otwarty konkurs ofert

na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek w zakresie:

 

WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ


Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • Organizacja zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • Organizacja imprez turystyczno-krajoznawczych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
  • Wspieranie klubów sportowych w zakresie: realizacji programów szkolenia sportowego, zakupów sprzętu sportowego, pokrywania kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach, pokrycia kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego, finansowania stypendiów sportowych i wynagrodzeń kadry szkoleniowej,
  • Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach.


Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 47.000,00 zł (słownie: czterdzieści siedem tysięcy złotych 00/100).

Cel realizacji zadania publicznego: zapewnienie dostępu do wydarzeń sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych mieszkańcom Gminy Turek.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

Termin złożenia oferty: do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2019 r.: na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019 wydatkowano kwotę 52.000,00 zł.

Zadanie wymaga w szczególności: organizacji zajęć i imprez sportowo-rekreacyjnych, turystyczno-krajoznawczych na terenie Gminy Turek dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Turek lub prowadzenia systematycznych zajęć szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Turek; możliwość wykorzystania przy realizacji zadania bazy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz obiektów sportowych będących własnością Gminy Turek; oferta zajęć powinna mieć charakter ogólnodostępny.

 

KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI NARODOWEJ


Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania:

  • Promowanie działań w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej i regionalnej, pielęgnowania polskości, rozwoju świadomości narodowej i kulturowej, tożsamości lokalnej,
  • Promowanie działań utrwalających tożsamość kulturalną Gminy Turek, osiągnięć lokalnych twórców i środowisk artystycznych oraz wspieranie edukacji kulturalnej i działań artystycznych dla mieszkańców Gminy Turek,
  • Organizacja wydarzeń o charakterze integracyjnym – integrujących lokalną społeczność,
  • Prowadzenie działalności kulturalnej w świetlicach wiejskich.


Na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100).

Cel realizacji zadania publicznego: zapewnienie dostępu do wydarzeń kulturalnych mieszkańcom Gminy Turek.

Termin realizacji zadania: od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2020 r.

Termin złożenia oferty: do dnia 3 kwietnia 2020 r. do godziny 15.00.

Informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2019 r.: na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2019 wydatkowano kwotę 25.000,00 zł.

Zadanie wymaga w szczególności: prowadzenia zajęć z zakresu upowszechniania tradycji narodowej, regionalnej i kultury (w tym prowadzenie zespołów artystycznych, promowanie tradycji kulinarnych, gwary); organizacji konkursów, festiwali i innych wydarzeń artystycznych i integracyjnych; reprezentowaniu i promowaniu Gminy Turek poprzez udział w imprezach i konkursach.

 

Zasady przyznawania dotacji:

1. Udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Turek odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz uchwały nr XIX/112/20 Rady Gminy Turek z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok".

2. Dotacja na dofinansowania realizowanego zadania dotyczy wsparcia realizacji zadania. Dofinansowanie ze środków Gminy Turek nie może przekraczać 90% całkowitych kosztów realizacji zadania.

3. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny finansowy wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości całości zadania.

4. Udział innych środków finansowych w stosunku do wnioskowanej kwoty dotacji wynosi nie mniej niż 10%.

5. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone.

6. Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:

a) koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych osób,

b) koszty rzeczowe:
- koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania (np. zakup sprzętu, zakup materiałów programowych, rzeczowych nagród konkursowych dla uczestników projektu, środków żywności itp.),
- koszty lokalowe (czynsz, media – gaz, energia, woda, ogrzewanie) – tylko w części dotyczącej realizacji zadania,
- koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,
- koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania (nie mogą przekraczać 20% wnioskowanej/otrzymanej dotacji, np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa itp.),

c) zakup usług wynikających ze specyfiki realizowanego zadania (np. usługi poligraficzne, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, obsługa techniczna, ubezpieczenie uczestników zadania).

7. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, oferent może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

8. Wójt Gminy Turek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznanej dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

9. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Turek, zgodna z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057).

Miejsce i tryb składania ofert:

1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057)

2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikających z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów);
c) w przypadku złożenia oferty wspólnej – kopia umowy zawartej między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.
Każdy załącznik składany w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.

3. Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie oraz jeden odrębny komplet załączników.

4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pt. ,,.........", w Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek lub nadesłać pocztą. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Turek.

5. Złożone oferty wraz z załącznikami są dokumentacją urzędową i nie podlegają zwrotowi.

Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:

1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w terminie do 30 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.

2. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.

3. Po upływie terminu składania ofert złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika odpowiedzialnego za ogłoszenie konkursu. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa:

a) oferta uznana jest za kompletną, jeżeli:
- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
- w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
- wypełnione zostały wszystkie pola oferty.
W przypadku niespełnienia w/w warunków oferent może być wezwany do uzupełnienia złożonej przez niego dokumentacji wyłącznie w zakresie kompletności oferty.

b) oferta uznana jest za prawidłową, gdy:
- jest zgodna z celami i założeniami konkursu,
- złożona jest na właściwym formularzu,
- złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie,
- podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
- działalność statutowa zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem zadania konkursowego,
- przedstawiono szczegółowy kosztorys wraz z kalkulacją przewidywanych kosztów,
- termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania,
- oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.

4. Ostatecznej kwalifikacji do II etapu postępowania konkursowego dokonają stosownie do rodzaju zadania komisje konkursowe, powołane przez Wójta Gminy Turek.

5. Komisja konkursowa dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej. Nastąpi to poprzez analizę oferty na podstawie formularza oceny merytorycznej, przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:

a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) wysokość wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
f) analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta realizującego zadania publiczne w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków.

6. Ocena każdego z sześciu kryteriów (a-f) dla danej oferty jest dokonywana przez komisję konkursową w skali od 0 do 5 punktów (gdzie 5 oznacza najwyższą ocenę). Maksymalna liczba punktów możliwych do otrzymania w II etapie postępowania konkursowego wynosi 30. Oferta, aby otrzymać rekomendacje komisji konkursowej do otrzymania dotacji, musi uzyskać nie mniej niż 16 punktów.

7. Oferent, który pierwszy raz składa ofertę otrzymuje za kryterium (f) „analiza i ocena realizacji zleconych zadań publicznych w przypadku oferenta realizującego zadania publiczne w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczenia otrzymanych na ten cel środków" maksymalną ocenę – 5 punktów.

8. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę ocenę oferty pod względem zawartości merytorycznej, wysokość wnioskowanej dotacji oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów.

9. Z przebiegu prac komisja konkursowa sporządza protokół, który wraz z listą wybranych ofert oraz propozycją wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów przedstawia Wójtowi Gminy Turek.

10. Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Turek.

11. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turek, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminaturek.pl (w dziale: współpraca z organizacjami pozarządowymi) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek www.gmina.turek.pl.

12. Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy oferent składa na piśmie wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia lub zwłoki.

13. Przyjmując zlecenie do realizacji zdania publicznego oferent zobowiązuje się do:
a) dostarczenie zaktualizowanego opisu działań (jeśli dotyczy),
b) dostarczenie zaktualizowanego kosztorysu realizacji zadania (jeśli dotyczy),
c) dostarczenie zaktualizowanej szacunkowej kalkulacji kosztów realizacji zadania (jeśli dotyczy),
d) dostarczenie zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (jeśli dotyczy),
e) wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie oraz przepisach prawa, w szczególności ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1440 ze zm.) oraz ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019, poz. 1781).

14. Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazywania ważniejszych informacji z przebiegu jego realizacji: korekt w planie realizacji zadania, zmianach w harmonogramie działania itp.

15. O istotnych zmianach w realizacji zadania, zleceniobiorca informuje na piśmie.

16. Sporządzenie aneksu do umowy jest uzależnione od rodzaju wprowadzanych zmian i powodów ich istnienia.

17. W przypadku braku możliwości zaakceptowania wprowadzonych przez zleceniobiorcę zmian w warunkach umownych Wójt Gminy Turek informuje o rozwiązaniu umowy.

Informacje dodatkowe:

1. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na realizację ww. zadań.

2. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.

3. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej. W takim przypadku konieczne jest dokonanie aktualizacji oferty w celu doprecyzowania warunków i zakresu realizacji zadania. W przypadku otrzymania dotacji mniejszej niż wnioskowana, oferent może zmniejszyć wkład własny przy zachowaniu proporcji wskazanych w ofercie.

4. Decyzja o wynikach konkursu jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

5. Wzór oferty na realizację zadania publicznego i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.gminaturek.pl, www.gmina.turek.pl oraz w Urzędzie Gminy Turek, pok. Nr 18.

6. Wójt Gminy Turek zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.

7. Przystępując do konkursu ofert należy się zapoznać z klauzulą informacyjną dot. przetwarzania danych osobowych w otwartym konkursie ofert, która stanowi załącznik do ogłoszenia o konkursie.


Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

 

Załączniki do pobrania:

Lista wiadomości
„Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2020 rok".pdf
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 r.
w sprawie powołania Komisji Konkursowych do rozpatrzenia ofert konkursowych na wsparcie realizacji zadań publicznych
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
w sprawie przedłużenia terminu składania ofert w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
dotyczy Uchwały Nr XVI/95/19 Rady Gminy Turek z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok”
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie