Sprawozdanie z konsultacji

Sprawozdanie
z konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

W 2021 roku ze względu na obostrzenia związane z walką z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 konsultacje dotyczące projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok" nie odbyły się jak w poprzednich latach w formie bezpośredniego, otwartego spotkania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Zakaz zgromadzeń powyżej 5 osób uniemożliwił realizację takiej formy konsultacji. W związku z tym konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii za pośrednictwem formularza opinii w terminie od 17.11.2020 r. do 23.11.2020 r.

Informacja o terminie konsultacji oraz projekt uchwały były zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy (www.gmina.turek.pl – w „Aktualnościach"), w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.gmina.turek.pl (zakładka „Współpraca z organizacjami pozarządowymi") i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek. Dodatkowo dzięki systemowi MultiSMS wysłano 17 listopada 2020 r. wiadomość do przedstawicieli trzeciego sektora będących w bazie Urzędu z informacją o nowym trybie i formie konsultacji. Tą drogą przedstawiciele organizacji III sektora otrzymali projekt uchwały oraz formularz zgłoszenia opinii (będący załącznikiem nr 2 do Zarządzenia Nr 72/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Konsultacje zostały przeprowadzone w oparciu o zasady: pomocniczości, partnerstwa, suwerenności, efektywności, uczciwej konkurencji oraz jawności.

W wyznaczonym terminie wyrażono, przy pomocy formularza, trzy opinie (stanowiące załącznik do sprawozdania), ale nie zgłoszono uwag do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok".

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk