Podstawy prawne działania

Podstawy prawne działania RG


Podstawy prawne działania i kompetencje Rady Gminy określa Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. tekst jednolity z 2019 r. poz. 506) oraz Statut Gminy Turek przyjęty Uchwałą nr VII/39/19 Rady Gminy Turek z dnia 20 lutego 2019 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2019 r., poz. 2437).

Załączniki: