Kadencja 2014-2018

VI Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

23 marca 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się VI Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:


1. Otwarcie VI Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie protokołu z V Sesji Rady Gminy Turek.


3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Interpelacje i zapytania radnych.

 
6. Podjęcie uchwał:


- w sprawie w uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Turkowice - część "A";

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu Kowale Księże;

- w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Turek dla wybranego terenu w obrębie Kalinowa;

- w sprawie Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem gminy Turek na lata 2015-2019

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowania realizacji zadania usuwania i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest;

- w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Turek w 2015 r.;

- w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Gminy Turek;

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Turek na organizację Dni Gminy i Miasta Turek;

- w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030;

- w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.

 

7. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej oraz stałych Komisji Rady Gminy Turek za 2014 rok.


8. Wolne wnioski i zapytania.


9. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.


10. Zakończenie obrad VI Sesji Rady Gminy Turek. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości