Kadencja 2014-2018

VIII Sesja Rady Gminy TurekNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

05 maja 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się VIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:1. Otwarcie VIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Gminy Turek.


3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.


4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.


5. Interpelacje i zapytania radnych


6. Informacja o działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku za 2014 rok.


7. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2014 rok dla Gminy Turek.


8. Sprawozdanie z prac zespołu interdyscyplinarnego do spraw przemocy w rodzinie w Gminie Turek za 2014 rok.


9. Podjęcie uchwał:


- w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Turek;


- w sprawie ustalenia zasad sprawienia pogrzebu przez Gminę Turek;


- w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek";


- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Turek a Gminą Miejską Turek dotyczącego zasad współpracy w zakresie korzystania przez mieszkańców Gminy Turek objętych programem Karta Dużej Rodziny Gminy Turek z dodatkowych ulg na terenie Gminy Miejskiej Turek.


10. Wolne wnioski i zapytania.


11. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.


12. Zakończenie obrad VIII Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości