Kadencja 2014-2018

IX Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

15 czerwca 2015 r.  (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

IX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie IX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Żuki;
 • w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek uchwalonego uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r, zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014 r.;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze przetargowej w miejscowości Albertów;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej w miejscowości Cisew;
 • w sprawie zamiany nieruchomości położonej w miejscowości Obrzębin;
 • w sprawie powołania zespołu do przedstawienia Radzie Gminy Turek opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników do Sądu Rejonowego w Turku;
 • w sprawie zmiany Uchwały Nr VIII/35/15 Rady Gminy Turek z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek";
 • w sprawie zmian w budżecie na 2015 rok;
 • w sprawie w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030;
 • w sprawie zaciągnięcia i zabezpieczenia pożyczki długoterminowej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Obrzębin, Cisew, Żuki i Słodków Kolonia”.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad IX Sesji Rady Gminy Turek.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości