Kadencja 2014-2018

X Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

29 czerwca 2015 r. (tj. poniedziałek) o godz. 14:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się X Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie X Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Turek dla Powiatu Tureckiego na dofinansowanie realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla terenu sześciu gmin Powiatu Tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów”.
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok:
  1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok,
  2. przedstawienie sprawozdania finansowego Gminy Turek za 2014 rok,
  3. przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Turek,
  4. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok,
  5. przedstawienie przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Turek wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok,
  6. przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok,
  7. przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Gminy Turek w sprawie wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok;
  8. dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok;
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  z wykonania budżetu za 2014 rok;
  10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Turek absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Turek za 2014 rok.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 4. Zakończenie obrad X Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości