Kadencja 2014-2018

XIII Sesja Rady Gminy Turek


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

29 września 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek, przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XIII Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

 1. Otwarcie XIII Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Turek.
 3. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwał:
 • w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Turek
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny przez Gminę Turek nieruchomości gruntowej o nr 62/3 położonej w obrębie Wrząca, gmina Turek;
 • w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Żuki, gmina Turek;    
 • w sprawie powierzenia Gminie Miejskiej Turek zadania gminy Turek w zakresie zakładania i utrzymania cmentarzy gminnych;
 • w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Turek;     
 • w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Turku na kadencję 2016 – 2019;
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu  Turkowice - część "A";
 • w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębu  Kowale Księże;
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla wybranych terenów w obrębach: Cisew i Wietchinin;      
 • w sprawie zmiany budżetu na rok 2015.
 1. Wolne wnioski i zapytania.
 2. Udzielenie odpowiedzi na wnioski i zapytania zgłoszone w czasie obrad.
 3. Zakończenie obrad XIII Sesji Rady Gminy Turek.

     

Przewodniczący Rady

 /-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości